Data rozpoczęcia szkolenia:

21.01.2020

Data zakończenia szkolenia:

21.01.2020

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy nabędą umiejętności:

  • odpowiedniego skompletowania i weryfikacji danych, które muszą zostać poddane analizie przy przeprowadzaniu oceny zdolności kredytowej, spółek celowych, deweloperów
  • oceny danych prezentowanych w projektach klientów, ze szczególnym uwzględnieniem oceny oraz poprawnej interpretacji wyliczonych wskaźników finansowych (dane podmiotów o odmiennym profilu działalności), w tym w szczególności „szybkiej” analizy pionowej i poziomej tych sprawozdań, jako podstawy wstępnej oceny  kondycji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy i  typowania pozycji do wyjaśnienia;
  • wnioskowania z wyników przeprowadzonej analizy finansowej i formułowania propozycji warunków decyzji kredytowej.

ADRESACI: Pracownicy Banków Spółdzielczych pracujących w obszarze ryzyka kredytowego.

TRENERZY: doświadczony praktyk bankowy w obszarze identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Banku BPS S.A., obecnie Naczelnik Wydziału Analiz Kredytowych w  BS należącym do GRUPY BPS.

Plan szkolenia:

1. Ocena ryzyka Dewelopera/Klienta realizującego rozwojowy projekt inwestycyjny –
a. Spółka celowa:
• charakterystyka, podstawowe cechy,
• ocena ryzyka właścicieli,
• plusy i minusy tej formy w kontekście ryzyka kredytowego Banku,
• ocena zdolności kredytowej – podejście projektowe.
b. Dotychczasowa pozycja na rynku – konkurencja, osiągnięcia, doświadczenie, kontrahenci (różnica w podejściu analitycznym w zakresie oceny spółek celowych).
c. Dotychczasowe finansowe wyniki działalności (historyczne i bieżące, o ile dotyczy) – trendy – ocena ryzyka Klienta wynikającego z jego bieżącej sytuacji.
d. Ocena wiarygodności Klienta (bazy, wywiązywanie się z zobowiązań publiczno-prawnych, ew. obsługa dotychczasowego zadłużenia).
2. Ocena ryzyka projektu deweloperskiego wnioskowanego do sfinansowania kredytem bankowym (specyfika wnioskodawcy i przedmiotu wniosku) – zakres oceny zdolności kredytowej:
a. Projekty spółek celowych,.
b. Wybrany model finansowania, a ryzyko Banku.
c. Prospekt informacyjny, Umowa deweloperska, Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze – rola w minimalizacji ryzyka Banku.
d. Ocena głównych założeń projektu – zakres rzeczowy, harmonogram realizacji, budżet, lokalizacja, konkurencyjność oferty dla nabywców/najemców, wkład własny Kredytobiorcy, przewidziane środki ochrony nabywców lokali mieszkalnych.
e. Oczekiwane korzyści dla Kredytobiorcy.
f. Dokumentacja projektu/zezwolenia.
g. Zawarte umowy ograniczające ryzyko finansowania projektu.
h. Rekomendowane prawne zabezpieczenia transakcji kredytowej i ich wpływ na poziom ewentualnie tworzonej rezerwy celowej.
i. Ocena projektu deweloperskiego:
• ocena ilościowa (wskaźniki efektywności, wrażliwość),
• ocena jakościowa (elementy oceny),
• łączna ocena projektu – ocena realności wykonania,
• wnioski końcowe odnośnie zdolności kredytowej.
3. Ocena ryzyka projektu inwestycyjnego wnioskowanego do sfinansowania kredytem bankowym – zakres oceny zdolności kredytowej:
a. Zakres rzeczowy inwestycji, harmonogram realizacji, budżet, lokalizacja.
b. Oczekiwane korzyści dla Kredytobiorcy.
c. Wkład własny.
d. Dokumentacja projektu/zezwolenia.
e. Zawarte umowy ograniczające ryzyko finansowania projektu, wykonawca.
f. Rekomendowane prawne zabezpieczenia transakcji kredytowej i ich wpływ na poziom ewentualnie tworzonej rezerwy celowej.
g. Ocena projektu inwestycyjnego:
• ocena ilościowa (wskaźniki efektywności, wrażliwość),
• ocena jakościowa (elementy oceny),
• łączna ocena projektu – ocena realności wykonania,
• wnioski końcowe odnośnie zdolności kredytowej.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie