Data rozpoczęcia szkolenia:

24.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

24.03.2020

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia: 

– zaprezentowanie zasad prawidłowego przygotowania i przedstawienia klientowi oferty kredytowej oraz dokonania oceny czy zapisy umowy zostały jasno sformułowane i nie wprowadzają konsumentów w błąd;

– przedstawienie najważniejszych zmian Rekomendacji S;

– uczestnicy szkolenia będą umieli wykorzystać orzecznictwo TSUE, opinie nadzorców oraz rekomendacje Związku Banków Polskich dotyczące klauzul abuzywnych w umowach kredytowych oraz rozliczenia kosztów przy przedterminowej spłacie kredytu (art. 39 ustawy o kredycie konsumenckim i art. 49 ustawy o kredycie hipotecznym). Dla osób zainteresowanych po szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin, obejmujący zagadnienia określone w art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o kredycie hipotecznym, którego zdanie umożliwia wykonywanie czynności związanych z kredytem hipotecznym.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w obsługę finansowania hipotecznego dla konsumentów, osób zarządzających personelem oraz każdego zainteresowanego tematyką szkolenia.

TRENER: radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca, stały współpracownik FRBS.

Plan szkolenia:

I. Obowiązki kredytodawcy przed zawarciem umowy kredytu hipotecznego i konsumenckiego:
1. Ogólne informacje dotyczące umowy.
2. Formularz informacyjny:
a) przykład prawidłowo wypełnionego formularza,
b) dokumentowanie doręczenia formularza,
c) termin ważności informacji – zapisy w dokumencie,
d) problem świadczenia usługi doradczej,
e) asysta przedkontraktowa.
3. Usługi dodatkowe – szczególne obowiązki informacyjne.
4. Zasady oferowania umów łączonych i wiązanych.
II. Wniosek kredytowy, decyzja kredytowa i umowa kredytowa:
1. Wniosek kredytowy:
a) wymogi formalne wniosku,
b) termin rozpatrzenia,
c) zakres zbieranych danych osobowych i dokumentacji według RODO
d) badanie i dokumentowanie zdolności kredytowej jako warunek skutecznej obrony przed sankcją z art. 22 ukh.
2. Decyzja kredytowa:
a) wymogi formalne decyzji,
b) termin ważności,
c) dokumentowanie wydania i składania dalszych wniosków przez klienta.
3. Umowa kredytowa:
a) termin zawarcia umowy,
b) aneksowanie umowy,
c) zabezpieczenie interesu banku na wypadek skorzystania przez kredytobiorcę z ustawowych uprawnień.
III. Zasady realizacji szczególnych uprawnień kredytobiorców:
1. Prawo do odstąpienia od umowy:
2. Prawo do przedterminowej spłaty zadłużenia – problem opłaty za przedterminową spłatę kredytu.
3. Prawa związane z niedozwolonymi postanowieniami umownymi – wyrok ETS (TSUE: C-260/18) w praktyce.
4. Praktyczne zastosowanie w relacjach z klientami „Wytycznych dotyczących wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich” – jak unikać błędnych zapisów w umowach kredytowych?
5. Prawo do reklamowania usług dodatkowych.
IV. Orzeczenie ETS (TSUE: C-383/18) dotyczące zwrotu kosztów kredytu w przypadku przedterminowej spłaty zadłużenia:
1. Kredytu konsumenckiego (art. 49 ukk):
a) zwrot z urzędu czy na wniosek kredytobiorcy?
b) decyduje data zawarcia umowy czy data spłaty zadłużenia?
c) zasady rozliczenia kosztów kredytu – opinie nadzorców i ZBP,
d) problematyka częściowej spłaty kredytu.
2. Kredytu zabezpieczonego hipoteką zawartego w okresie 18.12.2011r. do dnia 21.07.2017 r.
3. Kredytu udzielonego na szczególnych warunkach w okresie 18.12.2011r. do dnia 21.07.2017 r.
4. Kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim
(Dz. U. poz. 1081, z późn. zm.).
5. Problem przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego (art. 39 ukh).
V. Rekomendacja S Komisji nadzoru Finansowego – przygotowanie do wdrożenia:
1. Podstawowe założenia nadzorcy.
2. Termin wdrożenia Rekomendacji S w bankach komercyjnych i bankach spółdzielczych.
3. Zakres najważniejszych zmian Rekomendacji S:
a) zasady zwolnienia się z długu „klucz za dług”,
b) wymagany wkład własny kredytobiorcy i wyjątki od jego posiadania,
c) stałe oprocentowanie kredytów – zasady oferowania.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie