Data rozpoczęcia szkolenia:

12.12.2019

Data zakończenia szkolenia:

12.12.2019
13.12.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

  • W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady prawidłowego sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.
  • Na wzorcowym bilansie i rachunku zysków i strat – w excelu – uczestnicy szkolenia dokonywać będą korekt poszczególnych pozycji w zależności od przyjętego sposobu ich wyceny.
  • Zaprezentowane zostaną również specyficzne zasady wyceny aktywów, pasywów oraz przychodów i kosztów dla firm z wybranych branż.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych oraz osób odpowiedzialnych za rachunkowość w bankach spółdzielczych.

TRENER: biegły rewident, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia ewidencji, rozliczeń oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Stały wykładowca i współpracownik FRBS.

Plan szkolenia:

1. Zasady prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych
a) Bilans
b) Rachunek zysków i strat
c) Rachunek przepływów pieniężnych
d) Zestawienie zmian w kapitale własnym

2. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz odpowiedzialność za rachunkowość

3. Sposoby ewidencji księgowej i jej analiza umożliwiająca wykrycie nieprawidłowości
w sprawozdaniu finansowym stanowiącym podstawę do udzielenia kredytu firmie:

a) Środki trwałe
• Metody amortyzacji
• Zakupione
• Wytworzone we własnym zakresie
• Sfinansowane dotacjami
• Użytkowane w ramach leasingu finansowego oraz leasingu operacyjnego

b) Zapasy
Wycena materiałów, towarów, wyrobów gotowych, produkcji w toku
Wiekowanie zapasów

c) Należności i zobowiązania
• Z tytułu dostaw – w tym od jednostek powiązanych
Pozostałe – w tym rozrachunki z właścicielami
• Odpisy aktualizujące należności sporne oraz przeterminowane

d) Rozliczenia międzyokresowe
• Czynne – koszty zapłacone z góry rozliczane w czasie
• Bierne – przychody otrzymane z góry rozliczane w czasie

e) Kapitały własne
• Spółki kapitałowe – akcyjna oraz z ograniczoną odpowiedzialnością
• Spółki osobowe – pobieranie zaliczek na poczet wyniku finansowego

f) Kredyty i pożyczki – wycena oraz podział na długo- i krótkoterminowe

4. Kształtowanie się wskaźników ekonomiczno-finansowych
a) rentowności
b) płynności
c) rotacji
d) zadłużenia

5. Kreowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat na przykładzie sprawozdań finansowych firm
a) Budowlanych
b) Deweloperskich
c) Produkcyjnych
d) Handlowych

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie