Data rozpoczęcia szkolenia:

21.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

21.10.2019
22.10.2019

Opis szkolenia:

 CELEM SZKOLENIA jest zapoznanie uczestników z rodzajami, wyceną i prezentacją instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym Banku.

UCZESTNICY SZKOLENIA:  pracownicy księgowości i rachunkowości.

PROWADZENIE: biegły rewident, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia ewidencji, rozliczeń oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Doświadczony wykładowca. Współpracownik FRBS

Plan szkolenia:

1. Podstawa prawna
2. Wycena instrumentów finansowych – na dzień zakupu i na dzień bilansowy
a. Wartość nominalna
b. Cena nabycia
c. Wartość rynkowa
d. Wartość godziwa
e. Zamortyzowany koszt/ Skorygowana cena nabycia
3. Rodzaje papierów wartościowych
a. Bony pieniężne
b. Bony skarbowe
c. Obligacje
• skarbowe
• komunalne
• Banku Zrzeszającego
d. Akcje
• Banku Zrzeszającego
• Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
e. Udziały
f. Jednostki uczestnictwa
4. Przychody i koszty z instrumentów finansowych
a. Odsetki
b. Dyskonto
c. Koszty emisji
d. Dywidendy
e. Zysk/strata ze sprzedaży
5. Kategorie instrumentów finansowych
a. Przeznaczone do obrotu
b. Kredyty i pożyczki własne
c. Utrzymywane do terminu zapadalności
d. Dostępne do sprzedaży
6. Zasady ewidencji księgowej instrumentów finansowych
7. Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym Banku
a. W bilansie
b. W rachunku zysków i strat
c. W rachunku przepływów pieniężnych

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie