Data rozpoczęcia szkolenia:

17.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

17.03.2020

Opis szkolenia:

 CELE SZKOLENIA:

CELEM dydaktycznym niniejszego szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących gospodarki własnej banku spółdzielczego, w tym środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym, wartości niematerialnych i prawnych, aktywów przejętych za długi oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz zaprezentowanie ostatnich zmian w tym obszarze zagadnień.

  • Prezentacja ostatnich kluczowych zmian w prawie podatkowym dotyczących majątku trwałego, w tym KŚT, niskocenne składniki, jednorazowa amortyzacja podatkowa.
  • Informacja o istotnych różnicach w klasyfikacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych dla prawa bilansowego oraz podatkowego.
  • Rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie rachunkowości związanej ze środkami trwałymi, środkami trwałymi w budowie w świetle regulacji KSR 11 w tym: wymogi uznawania za środki trwałe, zasady ustalenia wartości początkowej, ulepszenie vs koszty bieżącego okresu, amortyzacja i jej weryfikacja usuwanie z ksiąg rachunkowych.

KORZYŚCI ze SZKOLENIA:

Szkolenie umożliwia poszerzenie/nabycie umiejętności takich jak np.: możliwość prawidłowej klasyfikacji, prezentacji i wyceny środków trwałych, środków trwałym w budowie  oraz wartości niematerialnych i prawnych w prawie bilansowym, rozróżnianie ich odmienności dla prawa podatkowego.

Ponadto uczestnicy uzupełnią wiedzę w zakresie ewidencji księgowej w/w zagadnień związanych z zespołem 0 wzorcowego planu kont.

UCZESTNICY SZKOLENIA: pracownicy działów księgowości i rachunkowości

PROWADZENIE: absolwentka SGH, trener z ponad 20- letnią praktyką w instytucjach finansowych w tym w KNF i bankowości, specjalista ds. rachunkowości, księgowości i controllingu.

Od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych, opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

Plan szkolenia:

MODUŁ I – RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
I. KŚT-2016 Podsumowanie kluczowych zmian
– Charakterystyka zmian uwzględnia m.in. zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług tj. powiązania odnoszące się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)
– Kluczowe zagadnienia rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
– Charakterystyka zmian dotyczących nowego sposobu klasyfikacji oraz nazewnictwa grup, podgrup oraz rodzajów, w tym: grupy 0, grupy 4 oraz grupy 6.
– Zakres stosowania zmian od 1.01, 2017 r. dla CIT, rachunkowości, statystyki GUS
II. Kluczowe regulacje wynikające z prawa podatkowego, w tym jednorazowa amortyzacji środków trwałych, niskocenne składniki, ulga inwestycyjna- podsumowanie
III. Krajowy standard Rachunkowości KSR 11 – środki trwałe
– Podstawowe definicje (ujęcie, dzień przyjęcia, nakłady, rozchód itp.)
– Warunki i kryteria uznania za środek trwały (okres użyteczności, kompletność, przeznaczenie, istotność)

– Tworzenie obiektów inwentarzowych (zasady, kryteria)
– Ustalenie wartości początkowej w tym: ceny nabycia, kosztu wytworzenia, koszty finansowania zewnętrznego
– Późniejsze nakłady, w tym: ulepszenia, remonty, konserwacje
– Amortyzacja (metody, stawki, zagadnienia szczególne, weryfikacja
– Przekwalifikowanie
– Zaprzestanie ujmowania (odłączenie, sprzedaż, likwidacja, wymiana , nieodpłatne przekazanie)
– Zagadnienia techniczne: dokumentacja obrotu, inwentaryzacja
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym, ujawnienia w sprawozdaniu finansowym banku spółdzielczego
1. Zagadnienia specjalne: przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu we własność- zasady, przykładowe księgowanie, leasing
2. Nieruchomość inwestycyjna vs środek trwały
3. Przykłady ewidencji dotyczące rzeczowego majątku trwałego na podstawie wzorcowego plany kont- operacje z zespołem 0

MODUŁ II – WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, definicje księgowe i podatkowe, wycena. Przykłady ewidencji dotyczące rzeczowego majątku trwałego na podstawie wzorcowego plany kont- operacje z zespołem 0

MODUŁ III – AKTYWA PRZEJĘTE ZA DŁUGI VS AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
definicje księgowe, prawo bankowe, wycena.
Przykłady ewidencji dotyczące rzeczowego majątku trwałego na podstawie wzorcowego plany kont- operacje z zespołem 09, zakres ujawnienia w sprawozdaniu finansowym

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie