Data rozpoczęcia szkolenia:

25.04.2019

Data zakończenia szkolenia:

25.04.2019

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, posiadających podstawową wiedzę  w zakresie polskiej rachunkowości  i sprawozdawczości finansowej w systemie FINREP. Wymagana jest podstawowa znajomość rachunkowości banku spółdzielczego: plan kont, ewidencja oraz ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego

 Cele szkolenia:

Warsztaty praktyczne dotyczące wyjaśnień i przygotowania wybranych tabel systemu raportowania FINREP z uwzględnieniem wyjaśnień zawartych w instrukcji NBP ze stycznia 2019 r. oraz zawartych w oryginalnych instrukcjach EBA.

Korzyści ze szkolenia:

Zaktualizowanie wiedzy z zakresu systemu sprawozdawczości FINREP dla banków spółdzielczych ze szczegółowym uwzględnieniem wybranych zagadnień objętych zakresem szkolenia

Uczestnicy szkolenia:

główni księgowi, pracownicy księgowości, analitycy, specjaliści ds. księgowości przygotowujący sprawozdania FINREP

TRENER: absolwentka SGH, trener z ponad 20- letnią praktyką w instytucjach finansowych w tym w KNF i bankowości, specjalista ds. rachunkowości, księgowości i controllingu. Od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na doradców inwestycyjnych; opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym

Plan szkolenia:

1. Bilans aktywa , zobowiązania, kapitał własny- szczegółowa charakterystyka tabeli F01.01 (klasyfikacja instrumentów finansowych, gospodarka własna banku, rezerwy , fundusze i kapitały, pozycje inne)
2. Rachunku zysków i strat -szczegółowa charakterystyka tabeli F02.00 (przychody i koszty odsetkowe i prowizyjne, skutki rozpoznania w wyniku zaprzestanie/usunięcia ujmowania w bilansie instrumentów finansowych, pozostałe przychody i koszty operacyjne- korespondencja z innymi tabelami , koszty działania banku, rezerwy i ich odwrócenie, wpływ na wynik zysków/strat z tytułu modyfikacji, utrata wartości aktywów finansowych i niefinansowych)
3. Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody- szczegółowa charakterystyka (klasyfikacja, wycena , utrata wartości, fazy)
4. Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu- szczegółowa charakterystyka (klasyfikacja, wycena , utrata wartości, fazy), podziały produktowe
5. Aktywa finansowe podlegające utracie, przeterminowanie- szczegółowa charakterystyka (klasyfikacja, wycena , utrata wartości, fazy),
6. Ekspozycje pozabilansowe- szczegółowa charakterystyka tabel
7. Zmiany w odpisach i rezerwach szczegółowa charakterystyka (klasyfikacja, kategorie np. zaprzestanie ujmowania, utworzenie/nabycie. spisania, modyfikacja)
8. Transfer należności między fazami utraty wartości- szczegółowa charakterystyka
9. Hierarchia wartości godziwej
10. Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane- szczegółowa charakterystyka (stosowane pojęcia,, wycena, przeniesienia , wartość bilansowa, odpisy, utrata wartości)
11. Ekspozycje restrukturyzowane (stosowane pojęcia,, wycena, przeniesienia , wartość bilansowa, odpisy, utrata wartości)

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie