Data rozpoczęcia szkolenia:

16.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

16.10.2019

Opis szkolenia:

CELE  SZKOLENIA:

 • ocena zdolności/wiarygodności kredytowej
 • analiza danych rachunku zysków i strat, bilansu, przepływów, wyciągania wniosków oraz interpretacji wskaźników finansowych
 • elementy oceny ryzyka kredytowego i wnioski końcowe z analizy wraz z strukturyzacją transakcji

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • znajomość pojęć: zdolność kredytowa i ryzyko kredytowe
 • znajomość form sprawozdawczości finansowej
 • ocena danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem oceny  oraz  poprawnej   interpretacji wyliczonych  wskaźników finansowych
 • odpowiedniego skompletowania i weryfikacji danych, które muszą zostać poddane analizie przy przeprowadzaniu oceny zdolności kredytowej
 • wnioskowania z wyników przeprowadzonej analizy finansowej i formułowania propozycji warunków decyzji kredytowej (m.in. stosowania adekwatnych do transakcji wskaźników finansowych)
 • ograniczenie ryzyka kredytowego banku
 • umiejętność oszacowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy
 • umiejętność syntetycznego podejścia do oceny klienta i transakcji

ADRESACI: Szkolenie adresowane jest do pracowników działów analiz kredytowych i odpowiedzialnych za kontakty z przedsiębiorcami.

TRENER: Naczelnik Wydziału Bankowości Korporacyjnej w Departamencie Zarządzania Sprzedażą. Praktyk bankowy w obszarze finansowania działalności podmiotów gospodarczych, analizy finansowej, oceny ryzyka kredytowego, wieloletni pracownik Banku BPS S.A., m.in. jako kierownik zespołu analiz kredytowych w OR

Plan szkolenia:

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. Zdolność kredytowa w świetle ustawy Prawo Bankowe
2. Ocena kredytowa:
a. Ocena wiarygodności (bazy zewnętrzne)
b. Ocena ratingowa
c. Ocena ryzyka branży
d. Ocena zdolności kredytowej
e. Ocena prawnych form zabezpieczenia transakcji
3. Rodzaje sprawozdań finansowych w zależności od formy i skali prowadzonej działalność
4. Analiza finansowa:
a. RZiS – EBITDA, korekty wyniku, zdarzenia jednorazowe, dotacje
b. Bilans – prawidłowa/ nieprawidłowa struktura bilansu, pożyczki od udziałowców a kapitały własne, pobrania właścicielskie, naruszone kapitały, leasing, faktoring – gdzie go szukać w sprawozdaniach
c. przepływy finansowe – co z nich wyczytamy
d. KPiR (przygotowanie uproszczonego rachunku zysków i strat, bilansu)
e. Wskaźniki finansowe z podziałem na rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej – kategorie, definicje i interpretacja
5. Ocena zdolności kredytowej klientów prowadzących:
a. uproszczoną ewidencję księgową
b. pełna ewidencję księgową
c. spółek celowych i podmiotów rozpoczynających działalność kredytową,
6. Ocena zdolności kredytowej w zależności od rodzaju finansowania:
a. obrotowe – określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
b. inwestycyjne – wskaźniki efektywności inwestycji, DSCR
7. Brak zdolności kredytowej – czy jest możliwość finansowania?
8. Łączne zaangażowanie i jego znaczenie dla poziomu finansowania
9. Zabezpieczenie a strukturyzacja kredytu:
a. Ekspozycja zabezpieczona hipotecznie, max. LtV
b. Ekspozycja nie zabezpieczona hipotecznie
10. Klasyfikacja ekspozycji kredytowej – jej wpływ na warunki kredytowania
11. Podmioty powiązane i ocena ich wpływu na kredytobiorcę
12. Mitygacja ryzyka kredytowego przez zastosowanie odpowiednich kowenantów umownych.

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
a. Ocena zdolności kredytowej klienta – arkusz oceny, zastosowanie korekt, interpretacja wyników
b. Strukturyzacja finansowania

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie