Data rozpoczęcia szkolenia:

27.09.2022

Data zakończenia szkolenia:

27.09.2022

Opis szkolenia:

Członkowie Komitetów Audytu w bankach zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach oraz nadzorze publicznym muszą posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości bankowej.

Szkolenie przygotowano tak, aby uczestnikom szkolenia w prosty sposób dostarczyć wiedzę oraz przekazać pewne umiejętności z rachunkowości bankowej.

CEL SZKOLENIA:

Podczas szkolenia omówiony zostanie cały proces sprawozdawczości finansowej wraz z wszystkim elementami, które składają się na ten proces.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie zasady rachunkowości obowiązują banki?
 • Jak sporządza się poszczególne elementy sprawozdania finansowego?
 • Jak wycenia się poszczególne składniki aktywów i pasywów oraz jak sporządza się bilans banku?
 • Jakie są główne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych?
 • Jak ocenić sytuację banku mając do dyspozycji sprawozdanie finansowe?
 • Jak ocenić prawidłowość i rzetelność sprawozdania finansowego banku?

 ADRESACI: Szkolenia przeznaczone są dla Członków Komitetów Audytu i tych Członków Rad Nadzorczych, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy w zakresie odpowiadającym zadaniom Komitetu Audytu.

PROWADZĄCY: ROBERT KONIECZNY – specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracujący z FRBS.

CENA: 460 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

godziny realizacji: 9:30-14:00

 1. Wprowadzenie – Ustawa o rachunkowości, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków,
 2. Główne zasady rachunkowości banków – metody wyceny aktywów i pasywów.
 3. Bilans banku:
  1. Aktywa banku
  2. Pasywa banku
  3. Współczynnik wypłacalności
 4. Rachunek zysków i strat:
  1. Przychody banku – przychody odsetkowe, opłaty i prowizje,
  2. Koszty banku – koszty odsetkowe, opłaty i prowizje, koszty działania banku, rezerwy,
 5. Rachunek przepływów pieniężnych:
  1. Przepływy z działalności operacyjnej,
  2. Przepływy z działalności inwestycyjnej,
  3. Przepływy z działalności finansowej,
 6. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego.
 7. Informacja dodatkowa.
 8. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku.
 9. Wykaz wskaźników charakteryzujących sytuację banku.
 10. Ocena rzetelności sprawozdania finansowego.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)