Data rozpoczęcia szkolenia:

03.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

03.03.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia: W 2019 roku weszły w życie ustawy modyfikujące STIR i mechanizm podzielonej płatności (Split Payment), które wprowadziły istotne zmiany m. in. w egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego. Są to przepisy o charakterze materialnoprawnym, dotyczące np. rozszerzenia przywilejów egzekucyjnych oraz o charakterze procesowym, w tym dotyczące zasad działania Szefa KAS.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze zmienionymi zasadami prowadzenia egzekucji w wierzytelności z rachunków. Praktycznie omówione zostaną zasady stosowania przywilejów egzekucyjnych, realizacji zbiegów oraz zasady wymiany informacji z organami egzekucyjnymi

ADRESACI: zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z egzekucją z rachunku bankowego, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji

PROWADZENIE: radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Współpracownik FRBS.

Plan szkolenia:

I. Przepisy prawa regulujące egzekucję z rachunku bankowego.

II. Przedmiot zajęcia:
1. Pojęcie „wierzytelności z rachunku bankowego”.
2. Kredyt w rachunku a wierzytelność z rachunku bankowego.
3. Pełnomocnictwo do pobierania wymagalnych rat kredytu a wierzytelność z rachunku bankowego.
4. Opłaty za prowadzenie rachunku.
5. Opłaty za dokonywanie czynności egzekucyjnych.

III. Tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniu komorniczym i administracyjnym:
1. Pojęcie i data doręczenia.
2. Skuteczność doręczenia.
3. Zasada pisemności jako wyjątek z art. 86b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Obowiązki banku w związku z dokonanym zajęciem wierzytelności z rachunku.
5. Jakość danych w komunikatach i zasady współdziałania z organem egzekucyjnym.

IV. Zasady prowadzenia egzekucji ze szczególnych rachunków:
1. Egzekucja z rachunku wspólnego.
2. Egzekucja z rachunku małoletniego.
3. Egzekucja z rachunku VAT.
4. Egzekucja z rachunku, na który wystawiono dowód imienny, np. a`vista.

V. Rodzaj i zasady identyfikacji świadczeń niepodlegających zajęciu (art. 833 $ 6 kpc i przepisy szczególne):
1. Świadczenia zwolnione spod zajęcia na mocy postanowienia organu egzekucyjnego.
2. Rodzaje świadczeń niepodlegających zajęciu z mocy prawa i zasady ich identyfikacji.

VI. Przywilej egzekucyjny po zmianach:
1. Przywilej kwotowy – art. 54 Prawa bankowego.
2. Przywilej przedmiotowy – art. 54a Prawa bankowego.
3. Przywilej z art. 54b Prawa bankowego – blokada Szefa KAS.
4. Wzajemne relacje przywilejów z art. 54 – 54b Prawa bankowego.

VII. Zbieg egzekucji:
1. Zbieg egzekucji sądowych.
2. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.
3. Zasady powiadamiania organów egzekucyjnych.

VIII. Tajemnica bankowa w postępowaniu egzekucyjnym:
1. Zakres żądania przez komornika danych.
2. Zasady działania banku.
3. Rodzaje odpowiedzialności banku za uchybienie tajemnicy bankowej.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 17 86 41 952
fax: 17 86 41 955
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie