Data rozpoczęcia szkolenia:

30.09.2023

Data zakończenia szkolenia:

30.09.2023

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Proces  efektywnego skompletowania dokumentacji wniosku kredytowego, a następnie jego rozpatrzenia przy maksymalnym wykorzystaniu wszystkich pozyskanych źródeł danych, w praktyce  nastręcza młodym i mało doświadczonym pracownikom banków, wielu trudności. Prowadzą one do błędów i wzrostu ryzyka  kredytowego.

Szkolenie oparte na  doświadczeniach praktycznych i  przykładach, zapewnia:

  • poznanie zestawu dokumentów, które w zależności od charakterystyki Klienta, powinny być dla Banku bazą źródłową do analizy,
  • umiejętność szybkiego znajdowania  w dokumentach najważniejszych danych,
  • zdobycie/ugruntowanie syntetycznej wiedzy nt najczęściej wykorzystywanych form prawnego zabezpieczenia transakcji kredytowych  i dokumentowych źródeł danych do ich oceny,
  • poznanie  przez początkujących doradców klienta oraz analityków kredytowych, zasad prostej i  szybkiej analizy pionowej i poziomej RZiS oraz  Bilansu, ułatwiających analizę wstępną i prowadzenie pierwszych rozmów z Klientami

ADRESACI: Pracownicy Banków Spółdzielczych zatrudnieni  w obszarze Sprzedaży (doradcy klienta) oraz w obszarze Ryzyka Kredytowego (inspektorzy /analitycy  kredytowi)

TRENER: doświadczony praktyk bankowy w obszarze identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Banku BPS S.A., obecnie Naczelnik Wydziału Analiz Kredytowych w  BS należącym do GRUPY BPS

Plan szkolenia:

I. Dobre praktyki w zakresie kompletowania dokumentacji kredytowej niezbędnej do przeprowadzenia analizy wniosku kredytowego – lista dokumentów wg głównych segmentów procesu oceny i charakterystyki Klienta.

II. Omówienie na przykładach głównych cech poszczególnych dokumentów, oraz wskazanie w ich treści źródła danych istotnych dla Banku w procesie analizy – „czytanie danych” :

A. Dokumenty określające status prawny Klienta:
B. Dokument dotyczące sytuacji ekonomiczno – finansowej
C. Dokumenty do oceny prawnego zabezpieczenia kredytu
D. Dokumenty do oceny inwestycji
E. Kwestionariusz osobisty właściciela / wspólnika / poręczyciela / współmałżonka / rolnika /
F. Informacje dodatkowe – Klient / Poręczyciel
G. Dokumenty dotyczące podmiotów istotnie powiązanych

III. Charakterystyka najczęściej stosowanych form prawnego zabezpieczenia ekspozycji kredytowych – główne cechy, znaczenie dla oceny ryzyka, źródła danych.

IV. Dla początkujących doradców Klienta – szybka analiza pionowa i pozioma Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu, jako element niezbędnego przygotowania do pierwszych rozmów / kontynuacji rozmów z potencjalnymi kredytobiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą.

V. Dla początkujących analityków kredytowych – szybka analiza pionowa i pozioma Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu, Przepływów finansowych, Wiarygodności kredytowej, jako element przyspieszający podjęcie decyzji o ewentualnej odmowie udzielenia kredytu, lub braku kontynuacji dalszego rozpatrywania złożonego wniosku kredytowego.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 17 86 41 952
fax: 17 86 41 955
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie