Data rozpoczęcia szkolenia:

27.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

27.03.2020

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • Członkowie Komitetów Audytu w bankach zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach oraz nadzorze publicznym muszą posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości bankowej.
 • Niniejsze szkolenie przygotowano tak, aby uczestnikom szkolenia w prosty sposób dostarczyć wiedzę oraz przekazać pewne umiejętności z rachunkowości bankowej.
 • Podczas szkolenia omówiony zostanie cały proces sprawozdawczości finansowej wraz z wszystkim elementami, które składają się na ten proces.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie zasady rachunkowości obowiązują banki?
 • Jak sporządza się poszczególne elementy sprawozdania finansowego?
 • Jak wycenia się poszczególne składniki aktywów i pasywów oraz jak sporządza się bilans banku?
 • Jakie są główne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych?
 • Jak ocenić sytuację banku mając do dyspozycji sprawozdanie finansowe?
 • Jak ocenić prawidłowość i rzetelność sprawozdania finansowego banku?

ADRESACI: 

 • Członkowie Komitetów Audytu,
 • Członkowie Rad Nadzorczych zainteresowani pogłębianiem wiedzy w zakresie odpowiadającym zadaniom komitetu audytu,
 • wszyscy zainteresowani tą tematyką.

TRENER: specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracującym z FRBS

Plan szkolenia:

1. Wprowadzenie – Ustawa o rachunkowości, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków,
2. Główne zasady rachunkowości banków – metody wyceny aktywów i pasywów,
3. Bilans banku:
a. Aktywa banku
b. Pasywa banku
c. Współczynnik wypłacalności
4. Rachunek zysków i strat:
a. Przychody banku – przychody odsetkowe, opłaty i prowizje,
b. Koszty banku – koszty odsetkowe, opłaty i prowizje, koszty działania banku, rezerwy,
5. Rachunek przepływów pieniężnych:
a. Przepływy z działalności operacyjnej,
b. Przepływy z działalności inwestycyjnej,
c. Przepływy z działalności finansowej,
6. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego,
7. Informacja dodatkowa,
8. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej banku,
9. Wykaz wskaźników charakteryzujących sytuację banku,
10. Ocena rzetelności sprawozdania finansowego.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie