Data rozpoczęcia szkolenia:

02.06.2022

Data zakończenia szkolenia:

02.06.2022

Opis szkolenia:

Zgodnie z pismem UKNF proces BION w 2022 roku obejmuje działalność banków prowadzoną w okresie specyficznych, trudnych uwarunkowań gospodarczych i geopolitycznych.

UKNF zwraca uwagę na pogarszające się warunki makroekonomiczne, w tym w szczególności wzrost rynkowych stóp procentowych i w konsekwencji rosnące obciążenie kredytobiorców kosztami obsługi zadłużenia, mogące mieć wpływ na poziom ekspozycji zagrożonych.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przegląd i omówienie propozycji wypełnienia formularzy BION za 2021r.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uczestnicy szkolenia zapoznają się z propozycjami odpowiedzi na zmienione pytania w arkuszach BION w 2022r. za 2021,
 • Otrzymają propozycję wypełnionych arkuszy oceny jakościowej.

ADRESACI:

Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu banków, które otrzymały zarówno pełny, jak i uproszczony BION, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem istotnym, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

TRENER:  RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC), wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Cena: 460 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

Miejsce szkolenia: Olsztyn

CZAS TRWANIA: 9.00-15.00

 1. Podstawowe założenia BION w 2022r. za 2021r. z uwzględnieniem specyficznej sytuacji gospodarczej,
 2. Terminy sporządzania informacji w ramach BION,
 3. Omówienie wymaganych informacji w tabelach ilościowych,
 4. Omówienie najistotniejszych zagadnień oceny jakościowej ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej ze szczególnym uwzględnienie planów awaryjnych,
  2. Ryzyko rynkowe,
  3. Ryzyko płynności i ryzyko finansowania,
  4. Ryzyko operacyjne,
  5. Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej,
  6. Ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji,
  7. Ryzyko IT,
  8. Analiza modelu biznesowego – biznesowe procesy krytyczne,
  9. Inne
 5. Omówienie odpowiedzi na pytania dodatkowe zawarte w piśmie UKNF,
 6. Podział zadań w banku z uwzględnieniem obszarów objętych badaniem,
 7. Zasady zatwierdzania i przesyłania dokumentów do UKNF
 8. Pytania i odpowiedzi.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

MIEJSCE SZKOLENIA:

OLSZTYN – Sala szkoleniowa – Bank BPS, Al. M.J.Piłsudskiego 32
rozpoczęcie szkolenia – godz.9.00

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)