Data rozpoczęcia szkolenia:

06.09.2019

Data zakończenia szkolenia:

06.09.2019
07.09.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Korzyści ze szkolenia:

ADRESACI: pracownicy działów kredytowych, analitycy

TRENERZY: doświadczony praktyk bankowy w obszarze identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Banku BPS S.A., obecnie Naczelnik Wydziału Analiz Kredytowych w BS należącym do GRUPY BPS.

Plan szkolenia:

1. Ocena ryzyka Dewelopera/Klienta realizującego rozwojowy projekt inwestycyjny –
a. Spółka celowa:
• charakterystyka, podstawowe cechy,
• ocena ryzyka właścicieli,
• plusy i minusy tej formy w kontekście ryzyka kredytowego Banku,
• ocena zdolności kredytowej – podejście projektowe.
b. Dotychczasowa pozycja na rynku – konkurencja, osiągnięcia, doświadczenie, kontrahenci (różnica w podejściu analitycznym w zakresie oceny spółek celowych).
c. Dotychczasowe finansowe wyniki działalności (historyczne i bieżące, o ile dotyczy) – trendy – ocena ryzyka Klienta wynikającego z jego bieżącej sytuacji.
d. Ocena wiarygodności Klienta (bazy, wywiązywanie się z zobowiązań publiczno-prawnych, ew. obsługa dotychczasowego zadłużenia).
2. Ocena ryzyka projektu deweloperskiego wnioskowanego do sfinansowania kredytem bankowym (specyfika wnioskodawcy i przedmiotu wniosku) – zakres oceny zdolności kredytowej:
a. Projekty spółek celowych,.
b. Wybrany model finansowania, a ryzyko Banku.
c. Prospekt informacyjny, Umowa deweloperska, Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze – rola w minimalizacji ryzyka Banku.
d. Ocena głównych założeń projektu – zakres rzeczowy, harmonogram realizacji, budżet, lokalizacja, konkurencyjność oferty dla nabywców/najemców, wkład własny Kredytobiorcy, przewidziane środki ochrony nabywców lokali mieszkalnych.
e. Oczekiwane korzyści dla Kredytobiorcy.
f. Dokumentacja projektu/zezwolenia.
g. Zawarte umowy ograniczające ryzyko finansowania projektu.
h. Rekomendowane prawne zabezpieczenia transakcji kredytowej i ich wpływ na poziom ewentualnie tworzonej rezerwy celowej.
i. Ocena projektu deweloperskiego:
• ocena ilościowa (wskaźniki efektywności, wrażliwość),
• ocena jakościowa (elementy oceny),
• łączna ocena projektu – ocena realności wykonania,
• wnioski końcowe odnośnie zdolności kredytowej.
3. Ocena ryzyka projektu inwestycyjnego wnioskowanego do sfinansowania kredytem bankowym – zakres oceny zdolności kredytowej:
a. Zakres rzeczowy inwestycji, harmonogram realizacji, budżet, lokalizacja.
b. Oczekiwane korzyści dla Kredytobiorcy.
c. Wkład własny.
d. Dokumentacja projektu/zezwolenia.
e. Zawarte umowy ograniczające ryzyko finansowania projektu, wykonawca.
f. Rekomendowane prawne zabezpieczenia transakcji kredytowej i ich wpływ na poziom ewentualnie tworzonej rezerwy celowej.
g. Ocena projektu inwestycyjnego:
• ocena ilościowa (wskaźniki efektywności, wrażliwość),
• ocena jakościowa (elementy oceny),
• łączna ocena projektu – ocena realności wykonania,
• wnioski końcowe odnośnie zdolności kredytowej.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie