Data rozpoczęcia szkolenia:

03.10.2023

Data zakończenia szkolenia:

03.10.2023
04.10.2023

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi regulacjami dotyczącymi zarządzania ryzykami działalności bankowej.
 • Przedstawienie praktycznych zastosowań metod i sposobów ograniczania ryzyk.
 • Prezentacja wymogów informacyjnych niezbędnych do analizy i zdefiniowania profilu ryzyka w poszczególnych obszarach działalności banków.

Termin: 03-04 października 2023 r.

Miejsce: Hotel AVANGARDA, Królowej Bony 3, 06-230 Różan

ADRESACI:

Członkowie Zarządu, kierujący i pracownicy komórek ds. ryzyka, kierujący i specjaliści komórek ds. zgodności, pracownicy typowani jako kadra rezerwowa w komórkach kluczowych lub przyszli członkowie zarządu

Prowadzący:

 • Mirosław Meller: Realizował projekty zarządzania ryzykiem kredytowym w banku finansowanym przez Bank Światowy: dostosowanie produktowe, restrukturyzacja finansowa kredytobiorców, produktowe procedury kredytowe, monitoring kredytobiorców, ocena jakości portfela. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla kredytowych kadr banków komercyjnych i spółdzielczych. Przedmiotem szkoleń są problematyki: zarządzania ryzykiem kredytowym na poziomie umowy kredytowej dla wszystkich rodzajów kredytobiorców, wyznaczanie limitów koncentracji, przeprowadzanie testów warunków skrajnych, zarządzanie portfelem restrukturyzowanym. Równolegle prowadzi doradztwo finansowe dla banków (procedury kredytowe od przyjęcia wniosku, przez jego ocenę aż do monitoringu, ocena portfela kredytowego, programy naprawcze banków). Jest również doradcą dla podmiotów gospodarczych w opracowywaniu programów naprawczych i restrukturyzacyjnych, przygotowaniu biznes planów projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzania wycen przedsiębiorstw. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w wyższych szkołach bankowych i prowadził zajęcia na MBA z zakresu finasowania i zarzadzania przedsiębiorstwami.
 • Wojciech Iwanow: Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego i compliance w Banku. Approved Compliance Expert, Certyfikowany Compliance Oficer, Approved Compliance Officer, Approved AML & Sanctions Compliance Officer, Approved Whistleblowing Compliance Officer, Approved  E-S-G Officer, Lead Auditor ISO 27001. Posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego. Trener w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Wykładowca „Podyplomowych Studiów Zarządzanie Ryzykiem w Banku”, a także „Podyplomowych Studiów Funkcja kontroli i compliance w Banku” w ramach Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli.

Cena: 

 

Grupa powyżej 20 os.

 

Grupa powyżej 30 os.

Cena za dwa dni Konferencji:
1320  1120  zł udział w szkoleniu, obiady, przerwy kawowe oraz uroczysta kolacja integracyjna (bez kosztu noclegu)
220 220 zł nocleg pokój 1 – osobowy
310 310 zł nocleg pokój 2 – osobowy

Plan szkolenia:

Czas trwania warsztatów:

04 października w godz. 10.45 – 18.00 (w przerwie lunch)

05 października w godz. 10.00 – 16.00) (w przerwie lunch)

Dzień 1 – Ryzyko kredytowe

 • Limity koncentracji kredytowej
 • Kredytowe testy warunków skrajnych
 • Powiązania kapitałowe i inne powiązania kredytobiorców tworzące wspólne ryzyko kredytowe
 • Duże ekspozycje kredytowe
 • Zarządzanie restrukturyzację kredytową.

Dzień 2:

Cz.1 Organizacja i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem (RK) i koncentracji (RKK)

Cz.2 Strategia i zarządzanie ryzykiem i nadzór nad innymi istotnymi i najważniejszymi rodzajami ryzyka

 • Strategia zarządzania ryzykiem i kultura zarządzania ryzykiem
 • Ład wewnętrzny/zarządzanie wewnętrzne wg UPrBank, Rek. Z KNF oraz przepisów EBA
 • Struktura organizacyjna, model 3 linii obrony – przepisy krajowe, wytyczne EBA
 • Pojęcie linii biznesowych, istotne linie biznesowe w banku
 • Pozostałe( poza ryzykiem kredytowym) ryzyka istotne i inne najważniejsze rodzaje ryzyka potencjalnie występujące w bank, w tym ryzyko ESG, ryzyko ML/FT(prania pieniędzy i finansowania terroryzmu)
 • Organizacja i nadzór nad zarządzaniem innymi najważniejszymi rodzajami ryzyka
 • Organizacja i nadzór nad ryzykiem kapitałowym
 • Organizacja i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności
 • Zasady polityki wynagradzania, a system zarządzania w Banku, w tym powiązane z ryzykiem ESG i neutralnością wg płci osób zatrudnionych – problemy polityki wynagrodzeń.
 • System informacji zarządczej.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)