Data rozpoczęcia szkolenia:

25.05.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Celem szkolenia jest omówienie całości problematyki sądowej i administracyjnej egzekucji z rachunku bankowego z punktu widzenia banku.
 • W ramach szkolenia omówione zostaną najczęściej występujące w praktyce problemy związane z realizacją zajęć, w tym rachunku VAT.
 • W ramach szkolenia omówiona zostanie również ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, której w części wejdzie w życie z dniem 30 lipca 2020 roku, a dotyczyć będzie egzekucji z rachunku bankowego.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się realizacją zajęć sądowych i administracyjnych, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych banku oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

TRENER: JACEK KWIECIEŃ – radca  prawny,  dyplomowany  pracownik  banku  w  ramach  programu standaryzacji  Związku  Banków  Polskich,  wykładowca  w  ramach  studiów  podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowych.

CENA: 95 zł

Plan szkolenia:

W ramach szkolenia omówiony zostanie, istotny z punktu widzenia praktyki bankowej, wyrok Sądu Apelacyjnej w Katowicach z dnia 16 marca 2018 r., I ACa 936/17 (zajęcie a środki nie podlegające zajęciu, w tym dopłaty bezpośrednie) oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2015 roku, I CSK 445/14 (zasady odpowiedzialności banku za realizację zajęcia).

 1. Uwagi wstępne
 2. Co będzie zmieniać ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
 3. Przepisy regulujące sądową i administracyjną egzekucję z rachunku bankowego
 4. Różnica pomiędzy sądową i administracyjną egzekucją z rachunku bankowego
 5. Przebieg egzekucji z rachunku bankowego
 6. Przeszkody do wykonania zajęcia rachunku bankowego
 7. Zbieg egzekucji sądowej [komorniczej], sposób postępowania, ustalenie organu właściwego
 8. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej, sposób postępowania, ustalenie organu właściwego
 9. Zbieg egzekucji administracyjnych, sposób postępowania, ustalenie organu właściwego
 10. Zbieg egzekucji sądowej/administracyjnej i zabezpieczenia sądowego/administracyjnego na rachunku bankowym
 11. Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym
 12. Inne ograniczenia w egzekucji z rachunku bankowego, świadczenia nie podlegające zajęciu na rachunku bankowym, egzekucja z dopłat w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego
 13. Wypłata z rachunku na poczet bieżącego wynagrodzenia i inne dopuszczalne wypłaty
 14. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a zajęcie rachunku bankowego
 15. Zajęcie rachunku bankowego a blokada KAS
 16. Zajęcie rachunku VAT
 17. Zajęcie podstawowego rachunku płatniczego
 18. Zajęcie rachunku bankowego rodzinnego
 19. Zajęcie rachunku bankowego a pobieranie przez opłat i prowizji
 20. Zajęcie rachunku bankowego a kredyt, czy realizować zajęcie w ciężar kredytu
 21. Zajęcie rachunku bankowego a ogłoszenie upadłości posiadacza rachunku lub jednego z posiadaczy rachunku bankowego
 22. Zajęcie rachunku bankowego a śmierć posiadacza rachunku
 23. Rozwiązanie umowy rachunku bankowego po zajęciu, obowiązki banku, procedura
 24. Udzielanie organowi egzekucyjnemu informacji objętych tajemnicą bankową
 25. Egzekucja z rachunku bankowego wspólnego
 26. Egzekucja z rachunku bankowego wspólnego małżeńskiego
 27. Egzekucja z rachunku bankowego wspólnego spółki cywilnej
 28. Egzekucja z rachunku bankowego, do którego wydano książeczkę imienną
 29. Odpowiedzialność banku za realizację zajęcia
 30. Pytania uczestników szkolenia

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com lub  adres mailowy:
   Webinary FRBS no-reply@clickmeeting.com z którego wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.