Data rozpoczęcia szkolenia:

08.12.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest omówienie zasad dotyczących kreowania ważnych i skutecznych umów występujących w praktyce bankowej, z głównym naciskiem na umowy o prowadzenie rachunków bankowych oraz umów kredytowych.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z wymogami prawnymi w zakresie należytej reprezentacji banku, jak również kontrahentów banku, w tym reprezentacji jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 • Omówione zostaną również, istotne z punktu widzenia działalności banków, kwestie dotyczące ustanawiania zabezpieczeń spłaty wierzytelności począwszy od formy prawnej wymaganej dla poszczególnych form zabezpieczeń poprzez wymogi dotyczące postanowień kreujących poszczególne zabezpieczenia.
 • Dodatkowo, w trakcie szkolenia przedstawione zostaną sytuacje, w których zachodzi możliwość naprawy nieskutecznie zawartej umowy, oraz sytuacje, w których powstanie obowiązek naprawienia szkody powstałej w skutek zawarcia prawnie nieskutecznej umowy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są przede wszystkim pracownicy banku odpowiedzialni za tworzenie wzorców umownych stosowanych w działalności banku oraz osoby, do obowiązków których należy obsługa klienta w ramach której zawierane są umowy z klientami.

TRENER: EWA DZIDO – radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym Banków Spółdzielczych. Mecenas Ewa Dzido współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. Doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 180 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Reprezentacja stron zawierających umowę.
1.1. Osoby upoważnione do działania w imieniu banku.
1.2. Reprezentacja osoby fizycznej.
1.3. Działanie w imieniu małoletniego oraz ubezwłasnowolnionego.
1.4. Osoby upoważnione do działania w imieniu spółki osobowej.
1.5. Osoby upoważnione do działania w imieniu spółki kapitałowej.
1.6. Reprezentacja jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
1.7. Konsekwencje braku umocowania do działania.

2. Właściwe określenie strony umowy – przykłady.

3. Forma prawna zawieranej umowy.
3.1. Wymogi dotyczące umowy kredytu.
3.2. Wymogi dotyczące umowy o prowadzenie rachunku bankowego.
3.3. Forma dokumentowa czynności prawnych dokonywanych przez bank.

4. Skuteczne ustanowienie zabezpieczeń.
4.1. Forma czynności prawnej ustanawiającej hipotekę.
4.2. Ważne ustanowienie zastawu oraz zastawu rejestrowego.
4.3. Skuteczne ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla.
4.4. Forma pełnomocnictwa do rachunku.
4.5. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – określenie zdarzenia, od wystąpienia którego uzależniona jest możliwość egzekucji.

5. Konsekwencje nieważności lub bezskuteczności umowy.
5.1. Kiedy możliwość konwalidacji umowy?
5.2. Obowiązek zwrotu spełnionych świadczeń.
5.3. Odszkodowanie za szkodę z powodu nieważnie zawartej umowy.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.