Data rozpoczęcia szkolenia:

19.04.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Mimo funkcjonującej od 1 lipca 2016 roku regulacji dotyczącej tzw. „rachunków uśpionych” wciąż pojawiają się pytania banków i nadzorców o prawidłowość postępowania banku z umowami rachunków i kredytów po śmierci klientów. Problematyka rachunków uśpionych była w 2020 roku przedmiotem oceny Ministra Finansów, który zaproponował kierunki zmiany przepisów..

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zasad postępowania ze środkami znajdującymi się na rachunku po śmierci jego posiadacza – konsumenta, rolnika i przedsiębiorcy oraz zasad informowania o środkach osób uprawnionych i gminy.
 • Wskazane zostaną także terminy przedawnienia roszczeń poszczególnych osób uprawnionych do środków oraz zasady postępowania ze środkami z umów rozwiązanych przed dniem wejścia w życie ustawy.
 • Podczas szkolenia omówione zostaną również zasady postępowania banku z umowami kredytów, terminy wymagalności roszczeń banków oraz sposoby ustalania ze spadkobiercami sposobu spłaty zadłużenia i zasady dochodzenia przez bank roszczeń z niespłaconych umów kredytowych.

Adresaci szkolenia:

 • Zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, osoby rozpatrujące reklamacje, pracownicy obsługujący umowy rachunków i kredytów.

Trener: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Zasady postępowania banku z rachunkami zmarłych klientów konsumentów – tzw. „rachunki uśpione”:
1. Definicja rachunku uśpionego.
2. Skutki rozwiązania umowy:
a) co oznacza „umowa rozwiązana ale nadal wiążąca”?
b) na jakim rachunku i jak długo przechowywać środki?
c) problem opłat za prowadzenie rachunku,
d) osoby uprawnione do wypłaty środków:
• spadkobierca,
• zapisobiorca,
• osoba ponosząca kosztów pogrzebu posiadacza rachunku,
• organy emerytalno-rentowe.
3. Zasady powiadamiania gminy o środkach pozostałych na rachunkach.
4. Egzekucja z rachunku bankowego po śmierci posiadacza rachunku – zasady działania banku.
5. Stanowiska nadzorców i wnioski z przeglądu ustawy dokonane przez Ministerstwo Finansów – proponowane kierunki zmian przepisów.
6. Zasady postępowania banku ze środkami z umów rozwiązanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. 1 lipca 2016 roku.

II. Zasady postępowania banku z rachunkami:
1. Klientów rolników po ich śmierci.
2. Klientów przedsiębiorców po ich śmierci – zasady współpracy z zarządcą sukcesyjnym.

III. Zasady postępowania banku z umowami kredytowymi:
1. Po śmierci klientów konsumentów i rolników.
2. Po śmierci klientów przedsiębiorców – zasady współpracy z zarządcą sukcesyjnym.
3. Wymagalność roszczeń kredytowych.
4. Zasady zawierania porozumień w sprawie spłaty zadłużenia kredytowego.
5. Zasady dochodzenia przez bank roszczeń z niespłaconych umów kredytowych.

IV. Terminy przedawnienia roszczeń poszczególnych uprawnionych do wypłaty środków
z rachunków oraz zobowiązanych do spłaty kredytu.

V. Zasady ujawniania osobom uprawnionym informacji stanowiących tajemnicę bankową:
1. Ujawnianie uprawnionym tajemnicy bankowej w zakresie:
a) umów depozytowych klientów konsumentów i rolników,
b) umów depozytowych klientów przedsiębiorców,
c) umów kredytowych klientów konsumentów i rolników,
d) umów kredytowych klientów przedsiębiorców,
e) pełnomocnikom,
f) problem rachunków dla małoletnich.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.