Data rozpoczęcia szkolenia:

03.12.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Celem szkolenia  jest  omówienie najważniejszych  zasad  podlegania ubezpieczeniom  społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu, odprowadzanie wpłat do PPK, a także nowych obowiązków w zakresie ZUS   od   2021
 • Dodatkowo omawiamy najciekawsze  orzeczenia  w  zakresie  ubezpieczeń społecznych.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie nowej i uporządkowanie posiadanej wiedzy.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej obowiązków pracodawcy i pracownika oraz sankcji, jakie mogą zostać nałożone za ich nieprzestrzeganie.
 • Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych w działach księgowości, kadr i płac.

Trener: JAROSŁAW SAWICKI – prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w zakresie zatrudnienia, autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, jak również współautor książek z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

CENA: 200 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

Zasady zawierania umów w kontekście ubezpieczeń społecznych

 • umowa zlecenia i umowa o dzieło – podobieństwa i różnice,
 • umowa zlecenia versus umowa o dzieło – orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie dopuszczalności zawierania nieoskładkowanych umów o dzieło,
 • umowa zlecenia i umowa o pracę – podobieństwa i różnice na gruncie wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego,
 • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu

 • umowy podlegające i niepodlegające ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
 • osoba wykonująca umowę zlecenia albo umowę o dzieło, zawartą z własnym pracodawcą – zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • osoba wykonująca umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy a zatrudniona przez podmiot trzeci – kto odprowadza składki,
 • umowa cywilnoprawna  z  pracownikiem  przebywającym  na  urlopie  bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim,
 • zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego – jednoczesne wykonywanie  umowy  o pracę i umowy zlecenia,
 • zbieg tytułu  ubezpieczenia  społecznego  przy  jednoczesnym  wykonywaniu  kilku  umów cywilnoprawnych,
 • zbieg tytułu do ubezpieczeń społecznych przy wykonywaniu działalności gospodarczej i umowy zlecenia,
 • jakie dokument wymagać przy ustalaniu zbiegu tytułów do ubezpieczeń,
 • błędne oświadczenie osoby zatrudnionej co do zbiegu a odpowiedzialność zleceniodawcy i odpowiedzialność osoby zatrudnionej,
 • dobrowolne ubezpieczenie   chorobowe   zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,
 • kiedy prokurent nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
 • odpowiedzialność za składki podwykonawców w ramach tzw. outsourcingu.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – wybrane zagadnienia

 • podstawa wymiaru składek za pracowników i zleceniobiorców,
 • świadczenia zwolnione z oskładkowanie – bhp (odzież robocza, ekwiwalent za pranie), udział w imprezie integracyjnej,
 • zasady wliczania   do   podstawy   wymiaru  składek  składników  rzeczowych –pakiety medyczne, korzystanie przez pracownika ze służbowego mieszkania, samochodu,
 • świadczenia częściowo odpłatne – kiedy nie są wliczane do podstawy wymiaru składek,
 • warunki wyłączenia  świadczeń  socjalnych  z  ubezpieczeń  społecznych – orzecznictwo sądowe i stanowiska ZUS,
 • ograniczenie wysokości  składki  zdrowotne  do  wysokości  zaliczki – ulga  do  26  lat, świadczenia zwolnione od opodatkowania.

Zasady odprowadzania wpłat do PPK

 • za kogo należy odprowadzać wpłaty do PPK,
 • zasady dokonywania wpłat do PPK,
 • oświadczenia składane przez uczestników PPK – skutki dla podmiotów zatrudniających,
 • błędne oświadczenie  osoby  zatrudnionej  co  do  zbiegu  a  odpowiedzialność  podmiotu zatrudniającego i odpowiedzialność osoby zatrudnionej.

Nowe obowiązki w zakresie ZUS od 2021 roku

 • obowiązek raportowania umów o dzieło do ZUS,
 • zmiany w zgłoszeniach do ubezpieczeń – konieczność podawania wykonywanego zawodu,
 • zmiany w dokumentach rozliczeniowych – konieczność podawania informacji o PPK.

Zbieranie danych dla potrzeb ubezpieczeń społecznych i podatków a regulacje RODO. Najciekawsze orzeczenia w zakresie ubezpieczeń społecznych

 • odpowiedzialność płatnika za nienależnie pobrane przez ubezpieczonych zasiłki.

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.