Data rozpoczęcia szkolenia:

22.04.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

13:00

Opis szkolenia:

Do końca 2020r. banki miały termin na wdrożenie zapisów wynikających z Wytycznych EBA/GL/2019/02. Istotnym elementem zmian jest ocena ryzyka outsourcingu, przeprowadzana na różnych etapach zlecania czynności na zewnątrz.

Wymagane przez EBA oceny ryzyka powinny być przeprowadzane między innymi:

 • Przed zawarciem umowy outsourcingu,
 • W trakcie trwania umowy – ocena ryzyka zleceniobiorcy, ocena koncentracji itp.,
 • Okresowa ocena ryzyka w obszarze outsourcingu.

Cele szkolenia:

 • Celem szkolenia jest opracowanie przykładów raportów z zakresu ww. ocen ryzyka zlecania czynności na zewnątrz (outsourcing).

Korzyści ze szkolenia:

 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacji obszarów, źródeł i podatności na występowanie ryzyka outsourcingu.
 • Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania notatki z przeglądu procedur w obszarze zarządzania ryzykiem outsourcingu.
 • Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia:
 1. Wzór notatki z okresowej analizy ryzyka outsourcingu,
 2. Wzór notatki z analizy ryzyka przed zawarciem umowy outsourcingu,
 3. Wzór notatki z analizy ryzyka outsourcingu w trakcie trwania umowy.

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, szczególnie do Członka Zarządu nadzorującego bezpieczeństwo IT w Banku, Administratorów Bezpieczeństwa Informatycznego (na podstawie zapisów Rekomendacji D), IOD, Administratorów  Systemów Informatycznych, audytorów wewnętrznych, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

Trener: Renata SZOSTAK – Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 13.00 – 14.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Podstawy prawne zlecania czynności na zewnątrz (outsourcingu),
2. Podstawowe definicje,
3. Organizacja zarządzania ryzykiem outsourcingu,
4. Definicja obszarów ryzyka związanego z outsourcingiem,
5. Definicja procesów i systemów krytycznych,
6. Ocena ryzyka outsourcingu przed zawarciem umowy, w tym:
a. Elementy umowy,
b. Ryzyko koncentracji,
c. Plany awaryjne i plany ciągłości działania,
d. Wykorzystanie wyników audytu,
e. Obowiązki informacyjne względem KNF.
7. Ocena ryzyka outsourcingu w trakcie trwania umowy, w tym:
a. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotu,
b. Ocena realizacji zapisów umownych,
c. Ryzyko koncentracji,
d. Ocena wykorzystania uprawnień przez użytkowników uprzywilejowanych,
e. Wykorzystanie wyników audytu,
f. Przegląd umów.
8. Okresowa informacja w sprawie ryzyka outsourcingu (SIZ):
a. Analiza procesów krytycznych zlecanych na zewnątrz,
b. Klasyfikacja informacji przetwarzanych w ramach outsourcingu,
c. Analiza podatności i metod zabezpieczeń,
d. Powiązanie oceny z oceną ryzyka operacyjnego.
9. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.