Data rozpoczęcia szkolenia:

22.08.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:00

Opis szkolenia:

Każdy bank spółdzielczy przeprowadza inwestycje finansowe lokując wolne środki, pozostałe po zaspokojeniu zapotrzebowania na akcję kredytową. Każdy bank powinien więc ocenić poziom ryzyka tych inwestycji. Część z tych inwestycji jest objęta zapisami Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego.

W celu skutecznego zarządzania Bank powinien sporządzić wzory raportów z zakresu oceny ryzyka, przygotować odpowiednie zapisy w protokołach Zarządu i Rady Nadzorczej, zweryfikować zapisy w Systemie Informacji Zarządczej oraz w Planie działania Rady Nadzorczej.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie identyfikacji, pomiaru, monitorowania i raportowania ryzyka inwestycji finansowych, między innymi zgodnie z zapisami Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uczestnik szkolenia zapozna się z definicjami inwestycji finansowych na podstawie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawy Prawo bankowe, Rekomendacji B KNF;
 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacja inwestycji finansowych znajdujących się w aktywach banków spółdzielczych oraz inwestycji objętych zapisami Rekomendacji B;
 • Uczestnicy będą określać apetyt na ryzyko inwestycji, limity, wagi ryzyka itp.
 • W ramach przeglądu procedur uczestnicy szkolenia otrzymają wzory zapisów do strategii inwestycyjnej, polityki inwestycyjnej oraz Instrukcji / Zasad zarządzania ryzykiem inwestycji finansowych z uwzględnieniem wzorów / wytycznych obydwu Zrzeszeń (BPS i SGB).
 • Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania analiz ryzyka inwestycji (przykłady okresowych notatek z analizy ryzyka inwestycji).

Adresaci: Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, osób odpowiedzialnych za ocenę ryzyka inwestycji (ryzyka kontrahenta) przed podjęciem decyzji (np. analitycy kredytowi), osoby odpowiedzialne za monitorowanie inwestycji w ujęciu jednostkowym (monitoring) oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

Szkolenie jest dostępne dla pracowników zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem inwestycji na I i II poziomie zarządzania.

TRENER: RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 240 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.00 – 15.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

Część I:

 1. Podstawy prawne obrotu instrumentami finansowymi w banku spółdzielczym;
 2. Definicja inwestycji finansowych na podstawie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Rekomendacji B (inwestycje w nieruchomości, papiery dłużne, inwestycje kapitałowe, jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania itp.);
 3. Cele inwestowania w bankach spółdzielczych;
 4. Identyfikacja inwestycji występujących w bankach spółdzielczych;
 5. Identyfikacja inwestycji polegających zapisom Rekomendacji B z uwzględnieniem banków w systemie ochrony (SOI) i poza SOI;
 6. Zasady wyceny inwestycji z uwzględnieniem wpływu na wynik finansowy oraz na adekwatność kapitałową (kapitały);

Część II:

 1. Określenie metodyk oceny ryzyka inwestycji;
 2. Wpływ ryzyka inwestycji na ryzyko płynności i ryzyko stopy procentowej (odwrócenie krzywej dochodowości);
 3. Podział zadań w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi;
 4. Elementy Strategii inwestycyjnej,
 5. Apetyt na ryzyko inwestycji;
 6. Elementy Polityki inwestycyjnej,
 7. System informacji zarządczej;
 8. Przygotowanie przykładów notatek z analizy ryzyka, zapisów do protokołów z posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Rady Nadzorczej w ww. sprawach;
 9. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.