Data rozpoczęcia szkolenia:

23.02.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Zakres tematyczny programu obejmuje wiedzę niezbędną w codziennej pracy w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym. Szkolenie uwzględnia aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze.

CELE SZKOLENIA:

Szkolenie umożliwi zdobycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie:

 • stosowanych narzędzi zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • wymogów zewnętrznych nakładanych na banki spółdzielcze w tym obszarze,
 • wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • poprawa świadomości ryzyka operacyjnego w banku spółdzielczym i możliwość ograniczenia strat wynikających ze zdarzeń operacyjnych,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku dokumentów w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym.

W ramach szkolenia jako materiały pomocnicze prowadzący udostępni materiały szkoleniowe.

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do pracowników różnego szczebla: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ryzyka operacyjnego, a także pracowników audytu i kontroli wewnętrznej. Ponieważ za bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku odpowiedzialność ponoszą wszyscy pracownicy, na szkolenie zapraszamy również pozostałych pracowników banku spółdzielczego, którzy pragną nabyć, poszerzyć lub usystematyzować posiadaną wiedzę.

PROWADZĄCY: PIOTR NYCZ – manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach ryzyka, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i spółdzielczym. Zdobyte wiedza i doświadczenie  pozwalają  na  pełniejsze  dostosowanie  rozwiązań  omawianych na szkoleniach do specyfiki sektora spółdzielczego.

CENA: 260 zł/os brutto
Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Wprowadzenie
1. Uwarunkowania regulacyjne
2. Podstawowe pojęcia w obszarze ryzyka operacyjnego
3. Specyfika ryzyka operacyjnego
4. Powiązanie ryzyka operacyjnego z innymi ryzykami
5. Przykłady zdarzeń operacyjnych
6. Systematyka zdarzeń operacyjnych
7. Ryzyko prawne jako podrodzaj ryzyka operacyjnego
II. Rola Zarządu i Rady Nadzorczej
1. Opracowanie i wdrożenie regulacji
1.1. Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym
1.2. Procedury zarządzania ryzykiem operacyjnym
2. Ocena przyjętej polityki zarządzania ryzykiem operacyjnym
3. Nadzorowanie realizacji polityki zarządzania ryzykiem operacyjnym
4. Właściwa struktura organizacyjna
5. Komitet zarządzania ryzykiem; rola Zarządu i Rady Nadzorczej w przypadku Komitetu
III. Role i zadania pozostałych jednostek oraz pracowników
1. Jednostka ryzyka
2. Jednostka kontroli wewnętrznej
3. Jednostka prawna
4. Jednostka/ funkcja compliance
5. Przełożeni jednostek
6. Pracownicy
IV. Identyfikacja, pomiar, ocena i narzędzia wspierające proces zarządzania ryzykiem operacyjnym
1. Baza zdarzeń operacyjnych
1.1. Zbierane informacje
1.2. Próg zbierania danych
1.3. Typy zdarzeń (near miss, multiple-effect losses, multiple-time losses, rapidly recovered loss events)
1.4 Wymogi dotyczące infrastruktury informatycznej wg CRR3/ CRD6
2. Inne źródła danych o zdarzeniach operacyjnych
3. Ujawnianie danych o stratach operacyjnych wg CRR3/ CRD6
4. Wdrażanie nowych i modyfikacja już istniejących produktów, procesów, systemów
5. Samoocena ryzyka operacyjnego
6. Analizy scenariuszowe
7. Kluczowe wskaźniki ryzyka
8. Mapy ryzyka operacyjnego
9. Testy warunków skrajnych
V. Przeciwdziałanie i ograniczanie ryzyka operacyjnego
1. Sposoby traktowania zidentyfikowanego ryzyka operacyjnego
2. Instrumenty zabezpieczające ex-ante i ex-post, w tym:
2.1. Plany utrzymania ciągłości działania
2.2. Plany awaryjne
VI. Wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne
1. Metoda BIA (Basic Indicator Approach)
2. Nowa metoda standardowa wg CRR3/ CRD6
VII. Monitorowanie i raportowanie ryzyka operacyjnego
1. Zakres i częstotliwość raportowania do Zarządu i Rady Nadzorczej
2. Profil ryzyka operacyjnego
3. Apetyt i tolerancja na ryzyko operacyjne
4. Istotne zdarzenia operacyjne
5. Sposób ujawniania informacji w ramach Filara III (wg CRR3/ CRD6)
VIII. Ryzyko operacyjne a ESG
IX. Podsumowanie

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .