Data rozpoczęcia szkolenia:

11.12.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • przygotowanie do zamknięcia roku 2023 w zakresie sprawozdawczości finansowej sporządzanej dla celów zamknięcia roku,
 • podsumowanie informacji w zakresie zmian obowiązujących od 2023 r. lub projektowanych do wdrożenia w najbliższym okresie, w zakresie zasad rachunkowości banków, w tym polityki rachunkowości.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie.

ADRESACI: Uczestnicy szkolenia: główni księgowi, pracownicy księgowości, analitycy, specjaliści ds. rachunkowości/ sprawozdawczości

PROWADZĄCA: GRAŻYNA MACHULA – absolwentka SGH, trener z ponad 20-letnią praktyką w instytucjach finansowych w tym w KNF i bankowości, specjalista ds. rachunkowości, księgowości i controllingu, od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych, opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

CENA: 290 zł brutto osoba

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

Część I. Krótkie wprowadzenie
1. Zmiany w ustawie o rachunkowości od 2023, w tym podpisywanie sprawozdań finansowych, format sprawozdań finansowych, sprawozdanie z działalności w roku obrotowym, pozostałe zmiany w UoR, spójność z zasadami polityki rachunkowości;
2. Obowiązek i odpowiedzialność kierownika jednostki za ustalenie zasad (polityki) rachunkowości jednostki, jej utrwalenie w formie pisemnej oraz dokonywanie zmian;
3. Jednostki podlegające obowiązkowi corocznego badania, zmiany w ustawie o rachunkowości w związku ze zmiana ustawy o biegłych rewidentach;
4. Założenie kontynuacji działalności lub jej odrzucenie – wpływ na sporządzane sprawozdanie finansowe;
5. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego;
6. Wytyczne PANA dotyczące zamknięcia roku 2023;
7. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w roku obrotowym – wybrane zagadnienia;
8. Rekomendacje KNF i ich wpływ na sprawozdanie finansowe/politykę rachunkowości, Rekomendacja S – dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie i Rekomendacja U – dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance;
9. Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom – krótka informacja.
Część II. Zagadnienia bilansowe
1. Wycena bilansowa poszczególnych składników bilansu, ze szczególnym uwzględnieniem metod fakultatywnych i ich wpływ na prezentację sytuacji finansowej podmiotu – gospodarka własna banku, w tym: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, środki trwałe w budowie – definicje, wycena, powiązania z pozostałymi częściami sprawozdania finansowego z uwzględnieniem regulacji KSR 4 – utrata wartości aktywów, relacje z bankiem zrzeszającym, leasing – KRS 5, uwzględnienie wymogów KSR 11 – środki trwałe;
2. Uwzględnienie przy zamknięciu roku zagadnienia kontynuacji działania – KSR 14.
3. Inwestycje długo i krótkoterminowe, w tym instrumenty finansowe – definicje, wycena, powiązania z pozostałymi częściami sprawozdania finansowego, klasyfikacja i wycena ekspozycji kredytowych – zasady rozliczania prowizji i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
4. Odpisy na aktywa a rezerwy na zobowiązania, zagadnienie rezerw celowych i odpisów aktualizujących, rezerwa na ryzyko ogólne;
5. Rozrachunki należności i zobowiązania – definicje, wycena, struktura;
6. Inne, w tym aktywa przejęte do zbycia;
7. Wartość księgowa i podatkowa aktywów i pasywów – trwałe i przejściowe różnice miedzy prawem bilansowym i podatkowym (rezerwa na podatek dochodowy oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego);
8. Charakterystyka rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów;
9. Zmiany dotyczące zagadnienia przychody zastrzeżone, konstrukcja wyniku finansowego;
10. Fundusze własny – rodzaje, struktura, powiązania, wymogi kapitałowe.
11. Depozyty – ujawnianie, wycena;
12. Charakterystyka rezerw na zobowiązania – zasady tworzenia, ujawnianie, wycena, w tym w kontekście KSR 6;
13. Inwentaryzacja – wymogi, podsumowanie.

Część III. Zagadnienia rachunku zysków i strat
1. Charakterystyka przychodów i kosztów operacyjnych (w tym koszty działania banku, koszty i przychody z tytułu prowizji i odsetek); przychody odsetkowe i przychody prowizyjne;
2. Nowe zasady ustalania wyniku finansowego;
3. Różnice kursowe – wynik z pozycji wymiany;
4. Przychody i koszty – ustalenie wyniku finansowego podmiotu;
5. Pozostałe przychody i koszty operacyjne – definicja, charakterystyka;
6. Przychody i koszty finansowe – definicja, charakterystyka;
7. Odpisy, rezerwy i ich odwracanie;
8. Operacje pozabilansowe.

Część IV. zestawienie zmian w kapitale/funduszu własnym, przepływy pieniężne – krótkie uwagi.

Część V. Rekomendacje dla sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności sporządzanych w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę.
1. Założenie kontynuacji działalności z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym;
2. Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym pomocy dla Ukrainy w formie otrzymanych darowizn;
3. Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym kosztów wsparcia dla Ukrainy;
4. Ostrożna wycena aktywów i zobowiązań w celu uwzględnienia skutków gospodarczych rosyjskiej agresji na Ukrainę, w tym aktualizacja szacunków i wycena w wartościach godziwych – ujmowanie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym;
5. Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .