Data rozpoczęcia szkolenia:

26.05.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Przedmiotem szkolenia jest kompleksowe omówienie podstawowego zabezpieczenia kredytów, jakim jest hipoteka, na przykładach dokumentów wykorzystywanych w procesie ustanawiania hipoteki.
 • W ramach szkolenia omówiona zostanie sama konstrukcji hipoteki, jej przedmiot oraz wymagania co poszczególnych dawców zabezpieczenia.
 • Uczestnik dowie się również jakie hipoteka ma wady i jakie środki zastosować aby ograniczyć ryzyka związane z tym zabezpieczeniem.
 • Uzupełnieniem szkolenia będzie część dotycząca hipoteki w kontekście postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, a w szczególności korzyści, jakie daje to zabezpieczenie w przypadku rozpoczęcia wobec dłużnika jednej z wymienionych procedur.
 • Szkolenie oparte będzie o przykłady z praktyki zawodowej prowadzącego.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się realizacją zajęć sądowych i administracyjnych, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych banku oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

TRENER: JACEK KWIECIEŃ – radca  prawny,  dyplomowany  pracownik  banku  w  ramach  programu standaryzacji  Związku  Banków  Polskich,  wykładowca  w  ramach  studiów  podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowych.

CENA: 100 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Podstawowe informacje o księgach wieczystych i celu ich prowadzenia
 2. Podstawowe zasady dotyczące ksiąg wieczystych (pierwszeństwo, domniemania, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych)
 3. Ustrój ksiąg wieczystych – badanie stanu prawnego nieruchomości na podstawie analizy działu II, III i IV księgi wieczystej, jakie wpisy mogą zawierać poszczególne działy księgi wieczystej
 4. Ustalanie stanu faktycznego nieruchomości, czy można to zrobić na podstawie księgi wieczystej
 5. Co może być przedmiotem hipoteki (własność, prawo użytkowania wieczystego, prawa spółdzielcze, udział)
 6. Hipoteka na nieruchomości małżonków
 7. Hipoteka na nieruchomości spółki cywilnej
 8. Hipoteka na nieruchomości osobowej spółki handlowej (m.in. spółki jawnej)
 9. Hipoteka na nieruchomości spółki kapitałowej
 10. Hipoteka na nieruchomości spółdzielni oraz innych osób prawnych
 11. Pierwszeństwo hipotek
 12. Przygotowanie wniosku o wpis hipoteki, przebieg postępowania wieczystoksięgowego
 13. Omówienie poszczególnych elementów wniosku o wpis hipoteki i wymaganych załączników
 14. Zabezpieczenie jedną hipoteką wielu wierzytelności, zastąpienie wierzytelności i dopisanie wierzytelności
 15. Jakie dokumenty należy przygotować
 16. Nadzabezpieczenie pierwotne i wtórne
 17. Hipoteka łączna, repartycja zabezpieczonej wierzytelności – wiele hipotek na zabezpieczenie jednej wierzytelności
 18. Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym
 19. Jak skutecznie uzyskać opróżnione miejsce hipoteczne, ustanowienie i ujawnienie roszczenia o przeniesienie hipoteki
 20. Administratora hipoteki
 21. Wypowiedzenie wierzytelności hipotecznej
 22. Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, wygaśnięcie hipoteki
 23. Znaczenie zabezpieczenia hipotecznego w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym oraz w ramach upadłości konsumenckiej
 24. Pytania uczestników szkolenia

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com lub  adres mailowy:
   Webinary FRBS no-reply@clickmeeting.com z którego wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.