Data rozpoczęcia szkolenia:

09.12.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Co najmniej raz w roku banki są zobowiązane do przeglądu procedur w obszarze zarządzania ryzykiem istotnym. Zarządzanie ryzykiem istotnym to identyfikacja, pomiar i raportowanie. Bank przeprowadza identyfikację istotnych rodzajów ryzyka w trakcie przeglądu zarządczego procedury ICAAP. 

Cele szkolenia:

 • Celem niniejszej sesji jest przeprowadzenie wspólnego przeglądu procedur zarządzania ryzykiem istotnym oraz procedury ICAAP pod kątem – między innymi – aktualnych i planowanych zmian przepisów zewnętrznych, zmian struktur organizacyjnych oraz zmian innych wewnętrznych regulacji Banku.

Korzyści ze szkolenia:

  • Uczestnik zapozna się ze zmianami przepisów zewnętrznych, które mają wpływ na zarządzanie ryzykiem istotnym,
  • Uczestnik zaplanuje podział zadań i kolejność przeprowadzania przeglądów
  • Będzie potrafił sporządzić notatki z ww. przeglądów,
  • Zaproponuje zmiany w procedurach w celu ich dostosowania do zmieniających się przepisów prawa.
  • Uczestnik otrzyma w formie elektronicznej przykłady:
  • Notatki z przeglądu procedury ICAAP,
  • Notatek z weryfikacji procedur w zakresie: ryzyka płynności, stopy procentowej, walutowego, kredytowego (w tym koncentracji), inwestycji finansowych itp.,
  • Notatek z weryfikacji Polityki wynagradzania oraz Polityki informacyjnej,
  • Zapisów do Instrukcji ICAAP,
  • Zapisy w Instrukcji outsourcingu,
  • inne, ustalone podczas szkolenia.

Adresaci: Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, pracowników komórki ds. ryzyka, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

Trener: RENATA SZOSTAK –  Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 220 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Podstawy prawne przeprowadzania przeglądów,
 2. Przyjęcie kolejności przeprowadzania przeglądów,
 3. Ocena istotności ryzyk,
 4. Zasady weryfikacji limitów – analiza historyczna oraz planowanie skali działalności,
 5. Omówienie planowanych zmian w zakresie wyliczania limitów koncentracji kredytowej,
 6. Zasady weryfikacji założeń testów warunków skrajnych,
 7. Zmiany w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym,
 8. Weryfikacja procedur w obszarze ryzyka rynkowego (walutowego i stopy procentowej w księdze bankowej),
 9. Analiza zmian w zarządzaniu ryzykiem płynności na podstawie CRR II,
 10. Zmiany w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych EBA w zakresie outsourcingu.
 11. Weryfikacja Zasad ładu korporacyjnego (polityka wynagradzania, polityka informacyjna itp.),
 12. Weryfikacja procedury ICAAP.
 13. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie




Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.