Data rozpoczęcia szkolenia:

16.12.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Wejście w życie między innymi Rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Rekomendacji Z, zmian w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu czy Wytycznych EBA w sprawie udzielania i monitorowania kredytów wymagają weryfikacji mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wprowadzenia zmian w systemie kontroli wewnętrznej.

Celem niniejszej sesji jest przeprowadzenie wspólnej weryfikacji Regulaminu / Zasad systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym oraz przeprowadzenie wspólnego przeglądu Matrycy funkcji kontroli.

KORZYŚCI

 1. W trakcie szkolenia zostanie przeprowadzony przegląd zmian przepisów wymagający uwzględnienia w Regulaminie / Zasadach kontroli wewnętrznej.
 2. Uczestnik zapozna się ze zmianami przepisów zewnętrznych i ich wpływu na mechanizmy kontrolne.
 3. Uczestnik otrzyma w formie elektronicznej przykłady:
  1. Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (BPS) oraz Zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej (SGB),
  2. Przykłady zmian w Matrycach funkcji kontroli, zgodnie ze wzorami obydwu zrzeszeń,
  3. Przykład notatki z weryfikacji Zasad / Regulaminu kontroli wewnętrznej.
  4. Przykład notatki z weryfikacji Matrycy funkcji kontroli.

 ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej, pracowników komórki organizacyjnej zajmującej się obsługą organów statutowych, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

TRENER: Renata SZOSTAK – Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC).  Obszary specjalizacji: ryzyka bankowe, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, compliance, zatrudnienie na Stanowisku ds. zgodności oraz na stanowisku kontroli wewnętrznej w bankach spółdzielczych. Aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (Bank samodzielny).

CENA: 220 zł/osoba

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Podstawy prawne wprowadzenia zmian w systemie kontroli wewnętrznej.
 2. Przegląd mechanizmów kontroli wewnętrznej na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08.06.2021r.
 3. Weryfikacja zadań Komórki ds. zgodności oraz Komórki ds. Ryzyka w systemie kontroli wewnętrznej na podstawie Rekomendacji Z.
 4. Przegląd mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym, ze szczególnym uwzględnieniem procesu udzielania kredytów.
 5. Weryfikacja procesów kluczowych realizowanych przez Bank.
 6. Weryfikacja Matrycy funkcji kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem procesów:
  1. Udzielania kredytów – rozdzielenie funkcji oceny ryzyka od działalności, która generuje ryzyko,
  2. Raportowanie w sprawie ESG,
  3. Kontrola realizacji Polityki cenowej,
  4. Przestrzeganie zasad unikania konfliktu interesów,
  5. Zlecania czynności na zewnątrz (outsourcing),
  6. Zarządzanie bezpieczeństwem IT,
  7. Bezpieczeństwo danych osobowych,
  8. Kontrola realizacji zapisów Instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  9. Rozpatrywanie skarg i reklamacji,
  10. Sprawy członkowskie,
  11. Ocena Zasad ładu wewnętrznego.
 7. System informacji zarządczej w obszarze kontroli wewnętrznej (w tym ryzyka braku zgodności).
 8. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.