Data rozpoczęcia szkolenia:

27.01.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Przyjmowanie przez banki weksli i poręczeń wekslowych jest powszechną formą zabezpieczania wierzytelności kredytowych. Jednak warunkiem skutecznego skorzystania z tej formy zabezpieczenia jest prawidłowe wypełnienie weksla i porozumienia wekslowego (tzw. deklaracji wekslowej).

W 2021 roku wejdą w życie przepisy zmieniające zasady dochodzenia przed sądem należności wekslowych od klientów banków i sąd z urzędu będzie badał nie tylko ważność weksla, ale także porozumienia wekslowego i umowy, którą weksel zabezpiecza. Nieprawidłowe wystawienie weksla albo nieumiejętna obrona przed zarzutami dłużnika mogą sprawić, że bank utraci tę formę zabezpieczenia.

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego wypełniania weksli – w tym problematyki podpisów i kontrasygnat oraz należytego sporządzania i podpisywania deklaracji wekslowej (to nie są jednostronne oświadczenia woli!).

Adresaci:

zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, pracownicy przyjmujący zabezpieczenia, personel kredytodawcy, prawnicy.

TRENER: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Weksel jako zabezpieczenie spłaty kredytu – charakterystyka zobowiązania wekslowego.

II. Uczestnicy zobowiązania wekslowego – zdolność wekslowa – czyli kto może zaciągnąć zobowiązanie wekslowe.

III. Obowiązki i uprawnienia banku związane z przyjęciem zabezpieczenia wierzytelności:
1. Składniki formalne weksla i skutki ich uchybienia.
2. Podpisy na wekslu – pojęcie podpisu:
a) osób fizycznych,
b) przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego,
c) spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych,
d) pełnomocników i prokurentów,
e) organów administracji samorządowej i rządowej,
3. Kontrasygnata – poprawne zasady umieszczania na wekslu.
4. Klauzule wekslowe – szczególne obowiązki banku przy przyjmowaniu weksli od konsumentów.

IV. Porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) – zasady poprawnego wystawiania:
1. Forma i treść.
2. Kto podpisuje porozumienie wekslowe?

V. Poręczenie wekslowe:
1. Elementy istotne dla ważności poręczenia wekslowego:
a) forma poręczenia wekslowego,
b) treść poręczenia wekslowego.
2. Wpływ nieważności weksla na odpowiedzialność poręczyciela wekslowego.

VI. Prawne możliwości przeniesienia przez bank uprawnień z weksla na osobę trzecią:
I. W drodze indosu,
II. W drodze przelewu wierzytelności.

VII. Nowe zasady dochodzenie od konsumentów należności z weksla – projektowane zmiany Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania nakazowego:
1. Wyrok TSUE w sprawach C-176/17 oraz w połączonych sprawach C-419/18 i C-483/18 jako wskazówka zmiany przepisów.
2. Nowe obowiązki dowodowe obciążające banki pozywające klientów w postępowaniu nakazowym.
3. Koszty postępowania – złagodzenie wymogów formalnych i fiskalnych w stosunku do konsumentów wnoszących zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.