Data rozpoczęcia szkolenia:

04.07.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Rośnie liczba ogłoszonych przez sądy upadłości, co skutkuje koniecznością podejmowania przez banki dodatkowych działań w zakresie pozyskiwania wiedzy o upadłościach, obowiązkiem zawiadamiania syndyków o prowadzonych rachunkach upadłego i zmianą zasad prowadzenia takich rachunków.

CEL SZKOLENIA:

Podczas warsztatów omówione zostaną praktyczne aspekty pozyskiwania przez bank informacji o upadłościach z Krajowego Rejestru Zadłużonych, zasady współpracy banku z organami upadłościowymi oraz sposoby i terminy realizacji uprawnień banku jako wierzyciela w przypadku upadłości klienta-dłużnika.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uczestnicy warsztatów poznają zasady skutecznej ochrony zabezpieczeń kredytowych przed ich utratą w przypadku ogłoszenia upadłości kredytobiorcy oraz zasady dochodzenia roszczeń od osób zabezpieczających wierzytelności objęte postępowaniem upadłościowym.
 • Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zasady pozyskiwania danych z funkcjonującego od dnia 1 grudnia 2021 roku Krajowego Rejestru Zadłużonych.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla zarządu banków, dyrektorów placówek, obsługi prawnej, audytorów i pracowników zajmujących się obsługą produktów bankowych.

PROWADZĄCA: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 220 zł/os brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Zasady pozyskiwania przez bank informacji o upadłości klientów:
1. Monitor Sądowy i Gospodarczy jako źródło wiedzy o upadłościach i restrukturyzacjach – czy nadal należy go przeglądać?
2. Krajowy Rejestr Zadłużonych:
a) rodzaj umieszczanych danych,
b) czas przetwarzania wpisów,
c) zasady pozyskiwania przez bank danych z Rejestru,
d) zasady uczestniczenia w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem KRZ.
II. Upadłość posiadacza rachunku – relacje uczestników postępowania z bankiem:
1. Wpływ upadłości na umowy depozytowe zawarte przez bank z klientem.
2. Odpowiedzialność banku za wypłaty dokonane z rachunku po ogłoszeniu upadłości i zasady dochodzenia zwrotu środków.
3. Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego po wszczęciu postępowania upadłościowego.
4. Zasady dysponowania rachunkiem bankowym klienta po ogłoszeniu upadłości.
5. Zasady postępowania banku z rachunkiem wspólnym po ogłoszeniu upadłości:
a) osób fizycznych,
b) małżonków.
6. Zezwolenie syndyka na dysponowanie rachunkiem przez upadłego.
7. Środki niepodlegające egzekucji wypłacane upadłemu.
8. Dysponowania przez upadłego środkami na rachunku wyłączonymi z masy upadłości (art. 63 ust. 1-2 oraz ust.1a-1d prawa upadłościowego).
9. Tajemnica bankowa w postępowaniu upadłościowym.
III. Upadłość kredytobiorcy – prawa i obowiązki banku jako wierzyciela:
1. Zasady udziału banku w postępowaniu.
2. Zasady prawidłowego zgłaszanie wierzytelności:
a) termin zgłoszenia,
b) warunki formalne zgłoszenia za pośrednictwem KRZ,
c) zgłoszenia składane po terminie,
d) zgłoszenia wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.
IV. Skuteczna ochrona zabezpieczeń kredytowych przed ich utratą w przypadku ogłoszenia upadłości kredytobiorcy:
1. Zaspokojenie się banku z zabezpieczenia rzeczowego: hipoteki, zastawu rejestrowego.
2. Zaspokojenie się banku z zabezpieczenia osobistego: współkredytobiorcy, poręczyciela, poręczyciela wekslowego:
a) termin wymagalności roszczenia wobec osób zabezpieczających dług osobiście,
b) wysokość zobowiązania dłużnika a wysokość zobowiązania osób zabezpieczających dług osobiście,
c) zasady uzgadniania sposobu spłaty zadłużenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.