Data rozpoczęcia szkolenia:

24.09.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Celem warsztatów jest przedstawienie krok po kroku prawidłowego przebiegu egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego i związanych z nią czynności wykonywanych przez bank oraz wyeliminowanie występujących nieprawidłowości.
 • Omówione zostaną szczegółowo przypadki wskazywane przez banki podczas szkoleń teoretycznych oraz przedstawione zostaną scenariusze możliwych działań banku, uwzględniające praktykę bankową oraz stanowisko sądów i nadzorców.

Adresaci:

zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z egzekucją z rachunku bankowego, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

TRENER: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

Cena: 190 zł 

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Wszczęcie egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego:

1. Dokonanie doręczenia w postępowaniu komorniczym i administracyjnym:
a. chwila doręczenia – jak często należy obsługiwać zajęcia?
b. skuteczność doręczenia – z mocy prawa czy działania pracownika banku?
c. zasada pisemności jako wyjątek z art. 86b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
d. weryfikacja danych dłużnika – co w przypadku niezgodności danych?
e. obowiązki pracownika banku po dokonaniu zajęcia – po co termin 7 dni?
f. czy pracownik banku może przyjąć zlecenie posiadacza szybszego przekazania środków do organu egzekucyjnego?
g. „niezwłoczne” przekazanie środków – czy zawsze?
h. jakość danych w komunikatach i zasady współdziałania z organem egzekucyjnym.

II. Przedmiot zajęcia – czyli co podlega zajęciu?

1. „Wierzytelności z rachunku bankowego” czyli co podlega zajęciu?
2. Kredyt w rachunku ROR i rachunku bieżącym a egzekucja.
3. Pełnomocnictwo banku do pobierania wymagalnych rat kredytu z zajętego rachunku a egzekucja.
4. Co z opłatami za prowadzenie rachunku podczas zajęcia?
5. Czy bank może podwyższać opłaty za dokonywanie czynności egzekucyjnych – jakie zapisy taryfy będą abuzywne?

III. Odmienne zasady prowadzenia egzekucji ze szczególnych rodzajów rachunków:

1. Egzekucja z rachunku wspólnego:
a. małżonków – zasady weryfikacji umowy,
b. pozostałych posiadaczy.
2. Egzekucja z rachunku, na który wystawiono dowód imienny, np. książeczki mieszkaniowej, rachunku a`vista:
a. weryfikacja rodzaju zajętego rachunku,
b. powiadomienie organu egzekucyjnego,
c. blokada części środków czy całego rachunku?
d. powiadomienie posiadacza rachunku o odblokowaniu rachunku,
e. czynności dokonywane na mocy orzeczenia sądu.

IV. Zasady identyfikacji świadczeń niepodlegających zajęciu (art. 833 $ 6 kpc i przepisy szczególne):

1. Rodzaje świadczeń niepodlegających zajęciu z mocy prawa i zasady ich identyfikacji.
2. Kwota wolna od zajęcia z mocy art. 54 Prawa bankowego.
3. Wzajemne relacje przywilejów – działanie banku w kolejnym miesiącu.
4. Kwota wolna od zajęcia z mocy art. 54 Prawa bankowego w okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie zbiegu sądowego.
5. Odmienne zasady przekazywania środków w przypadku egzekucji należności alimentacyjnych (art. 1083 $ 2 kpc)

V. Zbiegi egzekucji:

1. Zbieg egzekucji sądowych:
a. co znaczy „wstrzymanie” zajęcia?
b. komu przekazujemy środki?
c. jak działać w przypadku wpływu kolejnego zajęcia sądowego?

2. Zbieg egzekucji administracyjnych:
a. zasady wyznaczania przez bank organu egzekucyjnego,
b. wyjątki od reguły,
c. komu przekazujemy środki?
3. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej:
a. zasady wyznaczania przez bank organu egzekucyjnego,
b. wyjątki od reguły,
c. komu przekazujemy środki?
d. jak działać w przypadku wpływu kolejnego zajęcia?

VI. Tajemnica bankowa w postępowaniu egzekucyjnym:

1. Zakres danych żądanych przez organy egzekucyjne.
2. Zasady działania banku w przypadku żądania przedłożenia „historii rachunku”.
3. Rodzaje odpowiedzialności banku za uchybienie tajemnicy bankowej.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.