Data rozpoczęcia szkolenia:

27.09.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Od 2020 roku lawinowo rośnie liczba ogłoszonych przez sądy upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckich), na skutek czego banki posiadające czynne umowy z tymi klientami są zobowiązane do analizowania baz danych dotyczących upadłości i stanu zadłużenia.

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty pozyskiwania informacji o upadłości klientów i ich częstotliwość, zasady współpracy banku z organami upadłościowymi oraz sposoby i terminy realizacji uprawnień banku jako wierzyciela w przypadku upadłości klienta – dłużnika.
 • Uczestnicy warsztatów poznają także zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych, który rozpoczął działalność w dniu 1 lipca 2021 roku oraz ustawowe obowiązki w zakresie analizowania zawartych w nim informacji.

Adresaci:

zarządy banków, dyrektorzy placówek, audytorzy, pracownicy obsługi produktów bankowych i obsługi prawnej.

TRENER: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 190 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Zasady pozyskiwania przez bank informacji o upadłości klientów – konsumentów:
1. Monitor Sądowy i Gospodarczy jako źródło wiedzy o upadłościach i restrukturyzacjach – jak prawidłowo czytać ogłoszenia?
2. Jak często weryfikować dziennik urzędowy?
3. Zasady pozyskiwania informacji o organach upadłościowych (syndykach, zarządcach i nadzorcach restrukturyzacyjnych) – analiza informacji udostępnianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
4. Inne źródła pozyskiwania wiedzy o upadłości klientów:
• KRS,
• KRZ,
• biura informacji gospodarczych

II. Upadłość posiadacza rachunku – relacje uczestników postępowania z bankiem:
1. Wpływ upadłości na umowy depozytowe zawarte przez bank z klientem.
2. Odpowiedzialność banku za wypłaty dokonane z rachunku po ogłoszeniu upadłości i zasady dochodzenia zwrotu środków.
3. Zasady zawieszania i umarzania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego po wszczęciu postępowania upadłościowego.
4. Zasady dysponowania rachunkiem bankowym klienta po ogłoszeniu upadłości.
5. Zasady postępowania banku z rachunkiem wspólnym po ogłoszeniu upadłości:
• osób fizycznych,
• małżonków.
6. Zezwolenie syndyka na dysponowanie rachunkiem przez upadłego.
7. Środki niepodlegające egzekucji wypłacane upadłemu.
8. Dysponowania przez upadłego środkami na rachunku wyłączonymi z masy upadłości
(art. 63 ust. 1-2 oraz ust.1a-1d prawa upadłościowego).
9. Tajemnica bankowa w postępowaniu upadłościowym.

III. Upadłość kredytobiorcy – prawa i obowiązki banku jako wierzyciela:
1. Zasady udziału banku w zgromadzeniu wierzycieli i radzie wierzycieli.
2. Zasady wyłączania z masy upadłości rzeczy stanowiących własność banku.
3. Środki zaskarżenia przysługujące bankowi jako uczestnikowi postępowania.
4. Zasady prawidłowego zgłaszanie wierzytelności:
• termin zgłoszenia,
• zgłoszenia wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.
5. Zasady zaspokajania banku jako wierzyciela.
6. Zaspokojenie banku z zabezpieczenia rzeczowego: hipoteki, zastawu rejestrowego.

IV. Krajowy Rejestr Zadłużonych:
1. Zakres informacji ujawnianych w KRZ.
2. Ustawowe okresy przechowywania informacji.
3. Zasady pozyskiwania przez bank danych z KRZ.
4. Ustawowy obowiązek pozyskiwania przez banki danych z KRZ – analiza przypadków.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.