Data rozpoczęcia szkolenia:

13.09.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Zagadnienia prawne dotyczące tajemnicy bankowej są kluczowymi w zakresie bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej w trosce o chronione dobro klientów banku. Szkolenie poświęcone jest głównie zagadnieniom dotyczącym zasad ujawniania informacji objętych tajemnicą bankową względem podmiotów uprawnionych, dedykowanych do ich pozyskiwania. Przedmiotem szczególnej uwagi będą zagadnienia związane z wystąpieniami ze strony sądów, organów ścigania, organów podatkowych, egzekucyjnych i innych podmiotów, kierowane do banku o udostępnienie informacji o kliencie banku i realizowanej z nim czynności bankowej.

Cele szkolenia:
⟹ omówienie regulacji prawnych dotyczących tajemnicy bankowej w zakresie reguł udostępniania informacji konfidencjonalnych uprawnionym podmiotom,
⟹ wskazanie aspektów minimalizujących ryzyko banku przy przekazie informacji objętych tajemnicą bankową,
⟹ dokonanie analizy dotyczącej przypadków ujawniania informacji konfidencjonalnych na żądanie uprawnionych organów przy uwzględnieniu specyfiki ochrony danych o klientach banku,
⟹ prezentacja zagadnień szczegółowych w odniesieniu do przykładów praktyki, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów i utrwalonego stanowiska doktryny.

Korzyści ze szkolenia:
⟹ ograniczenie ryzyka pracowników banku w związku ze stosowaniem regulacji ustawowych dotyczących tajemnicy bankowej,
⟹ pogłębienie wiedzy w zakresie omawianej problematyki tajemnicy bankowej ze wskazaniem orzecznictwa sądów i poglądów doktryny,
⟹ studium analityczne wybranych przykładów najczęściej kierowanych zapytań ze strony uprawnionych podmiotów żądających bankowych informacji chronionych tajemnicą bankową,
⟹ utrwalenie pozyskanej wiedzy w celu wykorzystania w codziennej pracy zawodowej.

Adresaci szkolenia:
osoby zarządzające bankami, pracownicy banków zajmujący się obsługą klientow, kontrolerzy wewnętrzni, obsługa prawna.

TRENER: ZDZISŁAW OSADA – radca prawny, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w BFG, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie KNF i NBP, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego Specjalizuje się w zagadnieniach  bezpieczeństwa  prawnego  instytucji  finansowych, w  szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej, jak również w problematyce praw konsumentów – klientów podmiotów rynku finansowego. Wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 220 zł osoba/brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1) Tajemnica bankowa – sfera ochrony informacji o kliencie banku:
• przedmiot ochrony,
• odpowiedzialność karna za naruszenie ustawowego obowiązku zachowania tajemnicy
bankowej,
2) Zasady dostępu do tajemnicy bankowej:
• na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego bankowi przez osobę, której dotyczą informacje objęte tajemnicą,
• wskazanym ustawowo osobom i instytucjom upoważnionym do pozyskania informacji,
3) Wybrane przypadki w których bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową:
• innym bankom, instytucjom kredytowym, instytucjom finansowym, spółdzielczym
kasom oszczędnościowo – kredytowym,
• dostawcom usług płatniczych,
4) Obowiązek banku udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie:
• Komisji Nadzoru Finansowego,
• sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• sądu lub prokuratora zakresie udzielenia pomocy prawnej,
• sądu w zakresie niektórych wskazanych postępowań cywilnych,
• służb ochrony państwa,
• Policji,
• Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
• Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
• organów podatkowych i organów kontroli skarbowej,
• organów egzekucyjnych,
• Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
• Rzecznika Finansowego.
5) Ujawnienie informacji bankowych instytucjom upoważnionym do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową.
6) Przetwarzanie danych objętych tajemnicą bankową.
7) Zasady żądania informacji objętych tajemnicą bankową przez prokuratora.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.