Data rozpoczęcia szkolenia:

05.10.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Zagadnienia prawne dotyczące tajemnicy bankowej są kluczowe w zakresie bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej. Bank, jako podmiot świadczący usługi finansowe pozostający pod nadzorem KNF, działalność tę prowadzi z zachowaniem szczególnej staranności. Informacje konfidencjonalne, powierzone bankowi przez jego klientów, stanowią obszar stałej ochrony.
Poprawna kwalifikacja informacji chronionych tajemnicą bankową stanowi podstawę do dalszych rozważań. Indywidualizacja danych dotyczących osoby, w nawiązaniu do danych obejmujących określoną czynność bankową przypisaną temu klientowi, ułatwia dalszy proces stosowania odpowiedniego przepisu prawa i dokonywania subsumcji, czyli przyporządkowania ocenianego stanu faktycznego pod sformułowaną w wyniku wykładni normę prawną. Jest to szczególnie ważne, gdy uprawniony ustawą podmiot wnosi o przekazanie informacji.
Także aspekt sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej – nieuprawnione udostępnienie informacji – rodzi odpowiedzialność karną. Względy praktyczne wynikają ze stosowania przepisów prawa, gdy pojawiają się szczegółowe zagadnienia związane z wystąpieniami ze strony sądów, organów ścigania, komorników, innych podmiotów kierowanymi do banku o udostępnienie informacji o kliencie banku.

Cele szkolenia:

 • omówienie regulacji prawnych dotyczących tajemnicy bankowej, także w szerszym kontekście prawnokarnej ochrony informacji konfidencjonalnych powierzonych przez klienta bankowi,
 • wskazanie aspektów minimalizujących ryzyko przy przekazie informacji objętych tajemnicą bankową,
 • dokonywanie analizy dotyczącej przypadków ujawniania informacji konfidencjonalnych na żądanie uprawnionych organów przy uwzględnieniu specyfiki ochrony danych o klientach banku,
 • prezentacja zagadnień w odniesieniu do przykładów praktyki przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów i utrwalonego stanowiska doktryny.

Korzyści ze szkolenia:

 • ograniczenie ryzyka pracowników banku w związku ze stosowaniem regulacji ustawowych dotyczących tajemnicy bankowej,
 •  pogłębienie wiedzy w zakresie omawianej problematyki tajemnicy bankowej ze wskazaniem orzecznictwa sądów i poglądów doktryny,
 • utrwalenie pozyskanej wiedzy w celu wykorzystania w codziennej pracy zawodowej.

Adresaci szkolenia:
osoby zarządzające bankami, pracownicy banków zajmujący się obsługą klientow, kontrolerzy wewnętrzni, obsługa prawna.

Trener:  ZDZISŁAW OSADA – radca prawny, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w BFG, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie KNF i NBP, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego Specjalizuje się w zagadnieniach  bezpieczeństwa  prawnego  instytucji  finansowych,  w  szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej, jak również w problematyce praw konsumentów – klientów podmiotów rynku finansowego. Wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 240 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Tajemnica bankowa – zasada maksymalizmu ochrony informacji o kliencie banku:
 • zakres ochrony
 • prawo podmiotowe – dobro osobiste klienta.
 1. Obowiązek banku zachowania tajemnicy bankowej:
 • kryterium podmiotowe,
 • kryterium przedmiotowe,
 • kryterium czasowe.
 1. Przekaz informacji chronionych:
 • katalog podmiotów uprawnionych,
 • wykorzystywanie przekazanych informacji w granicach upoważnienia ustawowego.
 1. Upoważnienie banku do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową:
 • forma przekazu,
 • zakres – konkretyzacja podmiotowa i przedmiotowa.
 1. Udostępnianie informacji konfidencjonalnych przez bank:
 • uwarunkowania ustawowe,
 • wskazania praktyczne.
 1. Odpowiedzialność banku za szkodę spowodowaną ujawnieniem informacji konfidencjonalnych dotyczących klienta banku.
 2. Sprzeniewierzenie się tajemnicy bankowej – aspekt karny.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.