Data rozpoczęcia szkolenia:

16.12.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Przeważnie Rada Nadzorcza Banku w grudniu zatwierdza plan swojej pracy, który musi być spójny w Instrukcją sporządzania informacji zarządczej.  Rada ma też obowiązki informacyjne wobec
ZP wynikające między innymi z Zasad Ładu Korporacyjnego. 

Cel szkolenia:

Celem niniejszego szkolenia jest przeprowadzenie wspólnego przeglądu Systemu Informacji Zarządczej pod kątem przygotowania optymalnego planu pracy rady nadzorczej, dostosowanego do wymagań przepisów zewnętrznych.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnik zapozna się z przepisami zewnętrznymi, które mają wpływ na system informowania rady nadzorczej
 • Uczestnik zaplanuje podział zadań rady nadzorczej tak aby zrealizować zapisy regulacji zewnętrznych oraz aby zapewnić odpowiednie obciążenie zadaniami rady w poszczególnych kwartałach,
 • Będzie potrafił zweryfikować plan pracy rady z SIZ,
 • Uczestnik otrzyma w formie elektronicznej przykłady:
 • Instrukcji SIZ,
 • Planu pracy rady nadzorczej na 2021r.,
 • Zapisów do protokołów Rady Nadzorczej,
 • Opinii Komitetu Audytu (zapisy w protokołach z posiedzeń KA).

Adresaci: Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej, pracowników komórki organizacyjnej zajmującej się obsługa organów statutowych, pracowników komórki ds. ryzyka, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

Trener: Renata SZOSTAK – Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 10.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Zadania Rady Nadzorczej na podstawie przepisów zewnętrznych.
 2. Rola Komitetu Audytu.
 3. Definicja Systemu Informacji Zarządcze.
 4. Organizacja przepływu informacji zarządczej w Banku.
 5. Organizacja przekazywania informacji cyklicznych Komitetowi Audytu oraz Radzie Nadzorczej.
 6. Dostosowanie planu pracy Rady Nadzorczej do SIZ.
 7. Przykłady zapisów do protokołów Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.
 8. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.