Data rozpoczęcia szkolenia:

10.05.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Wybrane praktyczne dotyczące wyjaśnień (ze szczególnym uwzględnieniem papierów wartościowych) i przygotowania wybranych tabel systemu raportowania FINREP, z uwzględnieniem wyjaśnień zawartych w instrukcji NBP ze listopada 2020 oraz zawartych w oryginalnych instrukcjach EBA.

Adresaci:

 • Główni księgowi, pracownicy księgowości, analitycy, specjaliści ds. księgowości przygotowujący sprawozdania FINREP.

 

Trener: GRAŻYNA MACHULA – absolwentka SGH, trener z ponad 20-letnią praktyką w instytucjach finansowych w tym w KNF i bankowości, specjalista ds. rachunkowości, księgowości i controllingu, od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych, opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

CENA: 180 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Bilans aktywa, zobowiązania, kapitał własny – szczegółowa charakterystyka tabeli F01.01 (klasyfikacja instrumentów finansowych, gospodarka własna banku, rezerwy, fundusze i kapitały, pozycje inne).
 2. Rachunku zysków i strat – szczegółowa charakterystyka tabeli F02.00 (przychody i koszty odsetkowe i prowizyjne, skutki rozpoznania w wyniku zaprzestanie/usunięcia ujmowania w bilansie instrumentów finansowych, pozostałe przychody i koszty operacyjne – korespondencja z innymi tabelami, koszty działania banku, rezerwy i ich odwrócenie, wpływ na wynik zysków/strat z tytułu modyfikacji, utrata wartości aktywów finansowych i niefinansowych).
 3. Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody- szczegółowa charakterystyka (klasyfikacja, wycena , utrata wartości, fazy)
 4. Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu – szczegółowa charakterystyka
  (klasyfikacja, wycena, utrata wartości, fazy), podziały produktowe.
 5. Aktywa finansowe podlegające utracie, przeterminowanie – szczegółowa charakterystyka
  (klasyfikacja, wycena, utrata wartości, fazy).
 6. Ekspozycje pozabilansowe – szczegółowa charakterystyka tabel.
 7. Zmiany w odpisach i rezerwach, szczegółowa charakterystyka (klasyfikacja, kategorie – np. zaprzestanie ujmowania, utworzenie/nabycie, spisania, modyfikacja).
 8. Transfer należności między fazami utraty wartość – szczegółowa charakterystyka.
 9. Hierarchia wartości godziwej.
 10. Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane – szczegółowa charakterystyka (stosowane pojęcia, wycena, przeniesienia, wartość bilansowa, odpisy, utrata wartości).
 11. Ekspozycje restrukturyzowane (stosowane pojęcia, wycena, przeniesienia, wartość bilansowa, odpisy, utrata wartości).
 12. Uchwała nr 62/2020 zarządu NBP z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego – uwagi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.