Data rozpoczęcia szkolenia:

19.10.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przybliżenie aspektów prawnych i szeroko rozumianych aspektów finansowych (głównie podatkowych) przelewu wierzytelności z perspektywy przede wszystkim zbywcy wierzytelności.
 • W trakcie szkolenia omówione zostaną wymogi prawne warunkujące skuteczność umowy przenoszącej wierzytelności oraz jej konsekwencje dla stron (zbywcy i dłużnika).
 • Zaprezentowane zostaną także rodzaje umów przenoszących wierzytelności, w tym umowy o charakterze bezwarunkowym oraz powierniczym, jak również skutki prawne takich umów dla stron umowy.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do podmiotów dochodzących należności od dłużników, osób odpowiedzialnych w jednostkach organizacyjnych za windykację wierzytelności oraz za obrót wierzytelnościami, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za obrót wierzytelnościami.

Trener: EWA DZIDO – radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym Banków Spółdzielczych. Współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. Doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 170 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 

1. Prawne aspekty przelewu wierzytelności.

a. Wymogi w zakresie formy czynności prawnej przelewu wierzytelności.

b. Strony umowy przelewu wierzytelności.

c. Wstąpienie w prawa wierzyciela a wstąpienie w prawa dłużnika.

d. Konsekwencje przelewu wierzytelności.

e. Ograniczenia w przelewie wierzytelności.

2. Szczegółowe kwestie związane ze sprzedażą wierzytelności.

a. Bezwarunkowy przelew wierzytelności.

b. Powierniczy przelew wierzytelności.

c. Przelew wierzytelności na zabezpieczenie innej wierzytelności.

d. Dopuszczalność przelewu wierzytelności bankowych.

e. Przelew wierzytelności z umów leasingu i factoringu.

f. Sprzedaż wierzytelności przysługujących w stosunku do konsumenta.

g. Sprzedaż wierzytelności przedawnionych lub nieściągalnych.

h. Kontynuacja ustanowionych zabezpieczeń po sprzedaży wierzytelności.

i. Sprzedaż wierzytelności w toku postępowania sądowego, egzekucyjnego restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

j. Podmioty mogące nabywać wierzytelności.

k. Przelew wierzytelności jako forma windykacji należności.

l. Odpowiedzialność zbywcy wierzytelności w stosunku do nabywcy oraz dłużnika.

m. Przelew wierzytelności bankowych a zasady Kodeksu Etyki Bankowej.

3. Konsekwencje podatkowe przelewu wierzytelności.

a. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

b. Konsekwencje przelewu wierzytelności dla podatku VAT.

c. Konsekwencje przelewu wierzytelności dla podatku dochodowego stron umowy.

d. Konsekwencje księgowe przelewu wierzytelności.

e. Konsekwencje finansowe przelewu wierzytelności.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.