Data rozpoczęcia szkolenia:

24.11.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Celem szkolenia jest usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie działania spółek handlowych, podstaw prawnych tej działalności, form w jakich mogą zostać utworzone spółki handlowe, jak również znaczenia aktu prawnego powołującego daną spółkę handlową, z głównym naciskiem na przepisy Kodeksu Spółek oraz Kodeksu cywilnego.
 • W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady prowadzenia spraw w każdej ze spółek handlowych, zasady reprezentacji oraz zakresy odpowiedzialności za zobowiązania spółek.
 • Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną także z zasadami funkcjonowania prostej spółki akcyjnej, która do polskiego porządku prawnego zostanie wprowadzona w marcu 2021r.
 • Dodatkowo, omówione zostaną ramy działania spółki cywilnej, przede wszystkim dotyczące specyfiki majątku wspólnego oraz odpowiedzialności za zobowiązania spółki cywilnej.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są pracownicy pragnący pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę z obszaru spółek handlowych. Szkolenie skierowane jest w głównej mierze do pracowników z działów obsługi klienta, kredytów oraz windykacji, jak również do menedżerów i kadry zarządzającej.

Trener: EWA DZIDO – radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym Banków Spółdzielczych. Mecenas Ewa Dzido współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. Doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Ramy prawne działania spółek handlowych.
 2. Rodzaje spółek handlowych.
  1. Osobowe spółki handlowe.
  2. Kapitałowe spółki handlowe.
 3. Prowadzenie spraw spółki.
  1. Dokonywanie czynności zwykłego zarządu w spółkach osobowych.
  2. Dokonywanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w spółkach osobowych.
  3. Prowadzenie bieżących spraw spółki kapitałowej.
 4. Zasady reprezentacji w spółkach handlowych.
  1. Uprawnienie wspólników spółki do reprezentacji.
  2. Zakres działania zarządu.
  3. Uprawnienia pełnomocnika i prokurenta do reprezentacji spółki.
 5. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki handlowej.
  1. Subsydiarna i solidarna odpowiedzialność wspólników.
  2. Odpowiedzialność małżonka wspólnika.
  3. Zakres odpowiedzialności członków organów spółki (zarząd, rada nadzorcza, rada dyrektorów).
  4. Egzekucja z majątku spółki oraz majątku wspólników spółki.
 6. Przekształcanie spółek.
  1. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową.
  2. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.
  3. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.
  4. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową.
  5. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.
 7. Prosta spółka akcyjna (PSA).
  1. Istota PSA.
  2. Zakres działania PSA.
  3. Zasady reprezentacji i prowadzenia spraw.
  4. Odpowiedzialność za zobowiązania PSA.
 8. Spółka cywilna.
  1. Podstawy prawne działania spółki cywilnej.
  2. Charakter majątku spółki cywilnej.
  3. Zasady reprezentacji i prowadzenia spraw w spółce cywilnej.
  4. Zakres odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.