Data rozpoczęcia szkolenia:

27.06.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Jednym z najczęściej występujących zagadnień, z którym można się spotkać świadcząc usługi prawne na rzecz banków, są te, które dotycząc skutków śmierci posiadacza rachunku bankowego, a także dalszego postępowania banku w tym przypadku. Jest to cały, złożony konglomerat różnych zagadnień i problemów. Z uwagi na konieczność zachowania zarówno bezpieczeństwa informacji, jak również samych środków, które znajdują się na rachunku osoby zmarłej, zalecana jest daleko idąca ostrożność oraz znajomość regulacji dotyczących skutków śmierci posiadacza. Szczególna ostrożność wymagana jest przy analizie uprawnienia danej osoby do wypłaty środków z rachunku lub dostępu do tajemnicy bankowej.
Często występującym w praktyce problem są operacje na rachunku bankowym, wykonywane po śmierci posiadacza przez pełnomocnika lub za pomocą karty płatniczej zmarłego. Sprawy takie rodzą po stronie banków pytania dotyczące ich odpowiedzialności, w tym w przypadkach gdy bank nie mógł wiedzieć o śmierci posiadacza. Sprawy te często bywają skomplikowane, a ich uczestnicy mają sprzeczne interesy. Ta część szkolenia oparta będzie o przypadki z praktyki bankowej.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest uzyskanie przez jego uczestników kompleksowej i aktualnej wiedzy dotyczącej czynności realizowanych po śmierci posiadacza rachunku, zarówno konsumenta, jak i niekonsumenta.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi i nowymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów.

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do Zarządów banków, pracowników działów prawnych oraz innych osób, których dotyczy ten temat.

PROWADZĄCY: JACEK KWIECIEŃ – radca  prawny,  dyplomowany  pracownik  banku  w  ramach  programu standaryzacji  Związku  Banków  Polskich,  wykładowca  w  ramach  studiów  podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowych.

CENA: 260 zł/os brutto
Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Uwagi ogólne

2. Wpływ śmierci na rachunek bankowy konsumencki indywidualny:

a. Regulacja ustawowa

b. Modyfikacje stosowane w umowach rachunków bankowych

3. Wpływ śmierci na rachunek bankowy wspólny:

a. Regulacja ustawowa

b. Modyfikacje stosowane w umowach rachunków bankowych

4. Wpływ śmierci na rachunek bankowy niekonsumencki

5. Problematyka tzw. rachunków uśpionych (nieaktywnych), w tym informowanie gminy

6. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:

a. Jakie rachunki bankowe mogą być objęte zapisem na wypadek śmierci

b. Krąg beneficjentów zapisu na wypadek śmierci

c. Zapis na wypadek śmierci na małoletniego

d. Limit kwotowy zapisu na wypadek śmierci

e. Wielość zapisów na wypadek śmierci

f. Informowanie posiadacz rachunku o zasadach funkcjonowania zapisu

g. Treść zapisu na wypadek śmierci, używanie przez banki formularzy zapisu, konieczne elementy zapisu

h. Poinformowanie zapisobiorcy o możliwości realizacji zapisu

i. Zakres dostępu do tajemnicy bankowej zapisobiorcy

j. Zrzeczenie się zapisu na wypadek śmierci

k. Zapis na wypadek śmierci, a roszczenie innych uprawnionych osób i podmiotów

7. Wypłata kosztów pogrzebu:

a. Zakres przedmiotowy kosztów pogrzebu

b. Z jakich rachunków można wypłacić koszty pogrzebu

c. Warunki formalne wypłaty kosztów pogrzebu, kontrola wymaganych dokumentów

d. Zakres dostępu do tajemnicy bankowej zapisobiorcy

e. Wypłata kosztów pogrzebu a roszczenie innych uprawnionych osób i podmiotów

f. Koszty pogrzebu a zasiłek pogrzebowy

8. Obsługa spadkobierców zmarłego posiada rachunku bankowego:

a. Weryfikacja nabycia spadku – używanie rejestru spadkowego

b. Wypłata na rzecz jednego spadkobiercy

c. Wypłata na rzecz wielu spadkobierców – z działem spadku i bez działu spadku

d. Upoważnienie udzielane przez jednego spadkobiercę pozostałym – treść i warunki formalne

e. Dostęp spadkobierców do tajemnicy bankowej – analiza aktualnego orzecznictwa

9. Wypłaty z rachunku bankowego na rzecz organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego:

a. Kiedy i jaki organ ma prawo żądać zwrotu środków przekazanych na rachunek

b. Żądanie przekazania środków dotyczące rachunków wspólnych

c. Żądanie dotyczące rachunku innej osoby niż uprawniona do świadczenia

10. Obciążenia rachunku bankowego po śmierci posiadacza – studium przypadków:

a. Obciążenie rachunku przez pełnomocnika, wpływ śmierci na pełnomocnictwo,

b. Obciążenie rachunku bankowego przy użyciu instrumentu płatniczego, którego posiadaczem była osoba zmarła

11. Zarząd sukcesyjny nad rachunkiem bankowym – wzmianka

12. Opłaty i prowizje po śmierci posiadacza rachunku bankowego

13. Obowiązki informacyjne do organów podatkowych w związku z wypłatą środków z rachunku

14. Pytania uczestników szkolenia

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .