Data rozpoczęcia szkolenia:

20.04.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

13:00

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Celem szkolenia jest omówienie doboru i prawidłowego ustanawiania różnych rodzajów zabezpieczeń wierzytelności, z uwzględnieniem ryzyk związanych z danym typem zabezpieczenia oraz w powiązaniu z uprawnieniami klientów wynikającymi z ustaw szczególnych, w tym rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.
 • Podczas szkolenia omówione zostaną zasady windykacji należności przez bank z poszczególnych przedmiotów zabezpieczenia i koszty dochodzenia roszczeń.
 • Uczestnicy dowiedzą się również, jaki wpływ na skuteczne zabezpieczanie wierzytelności i ich windykację mają Wytyczne EBA dotyczące udzielania i monitorowania kredytów
  z dnia 29 maja 2020 roku.

Adresaci szkolenia:

Zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, osoby rozpatrujące reklamacje, pracownicy obsługujący umowy kredytów i windykację.

Trener: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 13.00 – 16.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Skuteczne zabezpieczanie wierzytelności przez bank – zagadnienia ogólne:
1. Wymagalność wierzytelności i terminy przedawnienie roszczeń stron umowy kredytowej.
2. Wpływ małżeńskich ustrojów majątkowych na skuteczność zabezpieczeń:
• za życia kredytobiorcy,
• po śmierci kredytobiorcy.
3. Wpływ dziedziczenia na umowę kredytu i los zabezpieczeń po śmierci kredytobiorcy:
• wielość kredytobiorców jako gwarancja spłaty zadłużenia,
• przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
• zasady sporządzania wykazu inwentarza,
• sytuacja banku jako wierzyciela – tryb działania banku.

II. Ograniczenia windykacji wobec rolnika:
1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.
2. Dobór skutecznych zabezpieczeń wobec rolników prowadzących gospodarstwa.

III. Najskuteczniejsze formy prawnego zabezpieczenia wierzytelności:
1. Zabezpieczania o charakterze osobistym:
• poręczenie cywilne – zasady dochodzenia roszczeń od poręczyciela,
• poręczenie wekslowe – zasady dochodzenia roszczeń od wystawcy weksla i poręczyciela wekslowego,
• notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc).
• ubezpieczenia – ograniczenia ustawowe i dodatkowe obowiązku banku.
2. Zabezpieczania o charakterze rzeczowym:
• przewłaszczenie na zabezpieczenie – zasady dochodzenia roszczeń przez bank,
• zastaw na rzeczach i prawach,
• zastaw rejestrowy – zasady dochodzenia roszczeń przez bank.
3. Hipoteka:
• zasady ustanawiania,
• szczególne uprawnienia dłużnika hipotecznego,
• zasady zabezpieczania roszczeń banku,
• problem gospodarstwa rolnego.

IV. Dopuszczalność stosowania pełnomocnictwa do rachunku jako formy zabezpieczenia spłaty kredytu:
1. Istota pełnomocnictwa.
2. Umowa wiązana – definicja z art. 9 ustawy o kredycie hipotecznym.
3. Zakaz wiązania umów i prawne konsekwencje
4. Abuzywność zapisów umownych.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.