Data rozpoczęcia szkolenia:

03.04.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Problematyka transakcji płatniczych, usług płatniczych realizowanych przez banki na rzecz klientów stanowi niezwykle ważną sferę działalności każdego banku. Szkolenie wprowadza w prawne aspekty umowy rachunku płatniczego, jego kształtowanie i sferę odpowiedzialności banku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej. Prześledzenie transakcji polecenia przelewu, jak i polecenia zapłaty oddaje w pełni relacje transakcyjne pomiędzy wszystkimi ich uczestnikami. Istota autoryzacji, jej znaczenie i oddziaływanie na przebieg relacji między płatnikiem a bankiem prowadzącym rachunek generują bezpieczeństwo świadczonych usług a także sferę odpowiedzialności w przypadku zgłoszenia przez użytkownika nieautoryzowanej transakcji płatniczej.

CELE SZKOLENIA:
• omówienie regulacji prawnych dotyczących transakcji płatniczych z uwzględnieniem: polecenia przelewu i polecenia zapłaty jako typowych usług rozliczeń bezgotówkowych wykonywanych przez banki w kontekście normatywnie zakreślonych ram działania wyznaczonych ustawą o usługach płatniczych,
• przedstawienie sytuacji banku – dostawcy usług płatniczych w kontekście odpowiedzialności za realizację transakcji płatniczych oraz wymagań wzmożonego bezpieczeństwa przebiegu transakcji, w świetle zmian do ustawy o usługach płatniczych wynikających z implementacji dyrektywy PSD 2.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
• ograniczenie ryzyka i potencjalnych strat banku z nieprawidłowego stosowania regulacji ustawowych dotyczących świadczonych usług płatniczych, eliminacja potencjalnych błędów przy realizowaniu stosunku prawnego umowy rachunku bankowego w jego funkcjonalności prowadzenia rozliczeń bezgotówkowych,
• pogłębienie wiedzy w zakresie omawianej problematyki usług płatniczych wykonywanych przez banki ze wskazaniem orzecznictwa sądów i poglądów doktryny jak również wskazań praktycznych,
• zwrócenie szczególnej uwagi na aspekty bezpiecznego wykonywania transakcji płatniczych (znaczenie silnego uwierzytelnienia użytkownika) i odpowiedzialności banku jako dostawcy usług płatniczych w razie niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej.

ADRESACI: Osoby zarządzające bankami, pracownicy banków zajmujący się obsługą rachunków bankowych i rozliczeniami bezgotówkowymi, kontrolerzy wewnętrzni, obsługa prawna.

Prowadzący: ZDZISŁAW OSADA – radca prawny, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w BFG, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie KNF i NBP, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego Specjalizuje się w zagadnieniach  bezpieczeństwa  prawnego  instytucji  finansowych, w  szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej, jak również w problematyce praw konsumentów – klientów podmiotów rynku finansowego. Wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 260 zł osoba/brutto

Każda kolejna osoba z banku 230 zł osoba/brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Usługi płatnicze świadczone przez banki – charakterystyka czynności operacyjnych w ramach rozliczeń bezgotówkowych.
 2. Rachunek bankowy – umowa ramowa – rachunek płatniczy.
 3. Obowiązki informacyjne banku – dostawcy usług płatniczych wobec użytkownika niebędącego konsumentem oraz konsumenta.
 4. Niedopełnienie obowiązku banku przekazania informacji klientowi banku – konsekwencje prawne,
 5. Kształtowanie stosunku prawnego w ramach umowy ramowej (zmiana postanowień umownych, wypowiedzenie umowy przez użytkownika oraz przez bank – dostawcę).
 6. Autoryzacja zleceń płatniczych – wycofanie zgody.
 7. Nieautoryzowane transakcje płatnicze – zgłoszenie, realizacja zasady D+1, ciężar dowodu.
 8. Odmowa wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego – wyjątki.
 9. Rozliczenia bezgotówkowe realizowane przez bank w kategoriach świadczonych usług płatniczych:
 • polecenie przelewu,
 • polecenie zapłaty.
 1. Aspekty czynnościowe transakcji płatniczej po stronie banku:
 • otrzymanie zlecenia płatniczego,
 • uznanie rachunku płatniczego dostawcy odbiorcy – terminy realizacji,
 • identyfikacja transakcji płatniczej,
 • unikatowy identyfikator – znaczenie,
 • informacje dotyczące odbiorcy,
 • informacje o dacie otrzymania zlecenia płatniczego.
 1. Przesłanki i zakres odpowiedzialności banku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej jako:
 • dostawcy płatnika,
 • dostawcy odbiorcy.
 1. Niezbędne działania banku jako dostawcy usług płatniczych podejmowane w razie błędnie zleconego polecenia przelewu, działania banku – dostawcy odbiorcy, możliwości odzyskania kwoty błędnego zlecenia płatniczego.
 2. Bezpieczeństwo świadczenia usług płatniczych przez bank – mechanizmy kontroli i obowiązki informacyjne banku dotyczące incydentów.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .