Data rozpoczęcia szkolenia:

24.02.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Członkowie Rad Nadzorczych oraz Komitetów Audytu w bankach zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach oraz nadzorze publicznym muszą posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości bankowej.
 • Niniejsze szkolenie przygotowano tak, aby w prosty sposób dostarczyć uczestnikom wiedzę oraz przekazać pewne umiejętności z rachunkowości bankowej.
 • Podczas szkolenia omówiony zostanie cały proces sprawozdawczości finansowej wraz z wszystkim elementami, które się na niego składają.

Korzyści ze szkolenia:

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie zasady rachunkowości obowiązują banki?
 • Jak sporządza się poszczególne elementy sprawozdania finansowego?
 • Jak wycenia się poszczególne składniki aktywów i pasywów oraz jak sporządza się bilans banku?
 • Jakie są główne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych?
 • Jak ocenić sytuację banku mając do dyspozycji sprawozdanie finansowe?
 • Jak ocenić prawidłowość i rzetelność sprawozdania finansowego banku?

Adresaci szkolenia:

 • Członkowie Rady Nadzorczej,
 • Członkowie Komitetu Audytu,
 • Członkowie Zarządu Banku Spółdzielczego.

Trener: ROBERT  KONIECZNY – specjalista z  zakresu  systemu  zarządzania  ryzykiem,  planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracującym z FRBS.

CENA: 299 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Wprowadzenie – Ustawa o rachunkowości, Rozporządzenie Ministra Finansów
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Polityka rachunkowości
2. Główne zasady rachunkowości banków – metody wyceny aktywów i pasywów,
3. Bilans banku:
a. Aktywa banku,
b. Pasywa banku,
c. Współczynnik wypłacalności.
4. Rachunek zysków i strat:
a. Przychody banku – przychody odsetkowe, opłaty i prowizje,
b. Koszty banku – koszty odsetkowe, opłaty i prowizje, koszty działania banku, rezerwy.
5. Rachunek przepływów pieniężnych:
a. Przepływy z działalności operacyjnej,
b. Przepływy z działalności inwestycyjnej,
c. Przepływy z działalności finansowej.
6. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego (pozycje pozabilansowe, zestawienie zmian
w kapitale),
7. Wprowadzenie do sprawozdania i informacja dodatkowa,
8. Sprawozdanie z działalności jednostki,
9. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe
10. Ocena rzetelności sprawozdania finansowego.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.