Data rozpoczęcia szkolenia:

28.02.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

Dzieci i młodzież to rosnąca grupa klientów korzystających z produktów depozytowych. Ze strony Banku oznacza to konieczność zaproponowania atrakcyjnej oferty uwzględniającej potrzeby tych klientów, przy jednoczesnym respektowaniu przepisów prawa. Obsługa tej grupy klientów może powodować różne pytania, np. kiedy i w jakim zakresie małoletni może dysponować środkami na rachunku,  kiedy może samodzielnie składać dyspozycje do rachunku, a kiedy wymagana jest zgoda rodzica, co zrobić jeśli rodzice małoletniego są w konflikcie lub po rozwodzie albo mają ograniczone prawa rodzicielskie, wreszcie jak prawidłowo wykonywać za Bank umowę o prowadzenie rachunku i kiedy na dokonanie czynności powinien wyrazić zgodę sąd opiekuńczy.   

Drugą grupą klientów są osoby ubezwłasnowolnione. Tutaj także należy wiedzieć jak wygląda zakres ich uprawnień wobec rachunku i produktów funkcjonalnie z nim związanych, a także jakie oświadczenia i dyspozycje może złożyć opiekun lub kurator.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak sprawnie obsłużyć klienta małoletniego i ubezwłasnowolnionego, a także jak określić zakres uprawnień posiadacza rachunku i jego przedstawiciela (i ustawowego, i ustanowionego przez sąd), by zminimalizować ryzyko reklamacji. Obok najczęściej występujących sytuacji związanych z obsługą tych grup klientów zostaną także omówione zasady dysponowania środkami na rachunkach małoletnich oraz podstawy prawne instytucji ubezwłasnowolnienia i opieki.

 

CELE SZKOLENIA:

 • kompleksowe omówienie zasad dysponowania środkami na rachunku osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej częściowo i całkowicie przez klienta i jego przedstawicieli prawnych,
 • wskazanie działań, jakie muszą być podjęte aby prawidłowo zawrzeć umowę na rzecz małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej, ustalenie zakresu uprawnień posiadacza rachunku i jego przedstawiciela ustawowego, koniecznych do prawidłowej obsługi produktów depozytowych z udziałem tej grupy klientów,
 • omówienie problematyki składania dyspozycji przez osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych i ich przedstawicieli ustawowych (dyspozycje do rachunku, wypłata środków na rzecz tych osób w związku ze spadkobraniem, realizacją dyspozycji wkładem na wypadek śmierci), obsługa procesu reklamacyjnego z udziałem osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych, realizacja obowiązków informacyjnych związanych z obsługą rachunków wynikająca z ustawy o usługach płatniczych i z ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, RODO oraz reklamacji.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie kompleksowych informacji na temat takich instytucji prawnych jak: zdolność prawna, zdolność do czynności prawnej, ubezwłasnowolnienie i opieka oraz umiejętność ich praktycznego zastosowania w trakcie obsługi klienta małoletniego i ubezwłasnowolnionego;
 • Omówienie problematyki uprawnień osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej w zakresie produktów depozytowych, możliwości korzystania z karty debetowej i bankowości elektronicznej, a także uprawnień przedstawicieli ustawowych tych osób (rodzic, kurator, opiekun);
 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o sytuacji prawnej osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub pozbawionych tej zdolności oraz ich przedstawicieli ustawowych w relacji z Bankiem – od momentu zawarcia umowy poprzez jej realizację i rozwiązanie.

ADRESACI: Szkolenie adresowane jest do pracowników banków spółdzielczych zajmujących się obsługą depozytową osób fizycznych oraz do osób zainteresowanych problematyką sektorze bankowym.

PROWADZĄCA: PATRYCJA MOCEK – radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, od wielu lat zawodowo zajmuje się obsługą prawną Banków Spółdzielczych.

CENA: 260 zł / osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12:30 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

1. Podstawy prawne
2. Czym jest zdolność prawna, a czym zdolność do czynności prawnych,
3. Kto i kiedy może zawrzeć umowę rachunku na rzecz małoletniego,
4. Kto reprezentuje małoletniego i kiedy nie jest to rodzic,
5. Na czym polega reprezentacja małoletniego?
6. Co oznacza zarząd majątkiem dziecka i czynności zwykłego zarządu?
7. Kiedy działa rodzic, opiekun, kurator? Jakie mają uprawnienia?
8. Czy Bank może skutecznie badać zakres uprawnień przedstawiciela ustawowego małoletniego?
9. Jakie rachunki dla małoletnich?
10. Co może ze swoim rachunkiem zrobić małoletni?
11. Małoletni jako spadkobierca po posiadaczu rachunku i beneficjent z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
12. Kiedy małoletni może otrzymać kartę do rachunku i posługiwać się bankowością elektroniczną?
13. Czy małoletni może powołać zarządcę sukcesyjnego?
14. Instytucja opieki w prawie polskim, kiedy trzeba ją ustanowić,
15. Kiedy dojdzie do ubezwłasnowolnienia częściowego, a kiedy do całkowitego,
16. Skutki ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego wobec umowy rachunku,
17. Zawieranie umowy przy udziale kuratora, zakres jego uprawnień,
18. Utrata pełnej zdolności do czynności prawnych w trakcie obowiązywania umowy – co dalej?
19. Zawarcie umowy przez opiekuna i zakres jego uprawnień,
20. Składanie oświadczeń przez opiekuna – dostęp do karty i bankowości elektronicznej,
21. Problematyka rachunków wspólnych przy udziale osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie




  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .