Data rozpoczęcia szkolenia:

26.03.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Rachunek przepływów pieniężnych (zwany także sprawozdaniem z przepływów pieniężnych lub cash-flow) jest jednym z elementów sprawozdania finansowego i pozwala bardzo skutecznie ocenić bieżący stan oraz potencjał konkretnego podmiotu.  Obowiązek jego sporządzania regulują przepisy.

W Polsce podlegają mu wszystkie jednostki, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu.

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Omówienie zasad oraz metod sporządzania i analizy rachunku przepływów pieniężnych –
  – cash-flow.
 • Omówienie znaczenia wyników tej analizy przy ocenie zdolności kredytowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – kredytobiorców Banku.
 • Szkolenie usystematyzuje i pogłębi wiedzę dotyczącą  budowy i  interpretacji analitycznej tej części sprawozdania finansowego.
 • Wskaże jak „czytać” dane rachunku przepływów pieniężnych.

Adresaci:

Pracownicy Banków Spółdzielczych zatrudnieni w obszarze wymagającym dokonywania oceny zdolności kredytowej i/lub analizy monitoringowej sytuacji finansowej klientów instytucjonalnych – potrzebujący   praktycznej wiedzy dotyczącej rachunku cash flow stanowiącego jeden z filarów analizy bieżącej i przyszłej kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych i ich realnej wypłacalności.

Trener: JOLANTA TOMCZYK– doświadczony praktyk bankowy w obszarze analizy, identyfikacji  i zarządzania ryzykiem kredytowym, indywidualnym i portfelowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Centrali Banku BPS S.A. z doświadczeniem w kierowaniu zespołami  analityków kredytowych, w tym w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS. Trener – wykładowca z długoletnim doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy opartej na praktyce płynącej z bieżącej pracy zawodowej, stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Istota i znaczenie rachunku przepływów pieniężnych w analizie kondycji finansowej przedsiębiorstw;
 2. Podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz ich obowiązki sprawozdawcze;
 3. O czym informuje rachunek cash flow analityka kredytowego;
 4. Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w ocenie bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej kredytobiorcy – ocena dynamiczna płynności finansowej;
 5. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:
 • metoda bezpośrednia,
 • metoda pośrednia,
 • różnice w metodach prezentacji danych przepływów gotówkowych – zasady dokonywania korekt wyniku finansowego w działalności operacyjnej,
 • znaczenie relacji między wynikiem finansowym netto a operacyjnymi przepływami pieniężnymi;
 1. Kategorie cash flow – elementy i charakterystyka sald przepływów pieniężnych z poszczególnych segmentów działalności firmy, oraz ich wykorzystanie do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa:
 • przepływy pieniężne z działalności operacyjnej,
 • przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej,
 • przepływy pieniężne z działalności finansowej;
 1. Pozycje podsumowujące w cash flow i ich znaczenie w analizie:
 • przepływy pieniężne netto,
 • bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
 • środki pieniężne na początek okresu,
 • środki pieniężne na koniec okresu,
 • wnioskowanie z danych;
 1. Kombinacje kierunków przepływów pieniężnych z różnych sfer działalności przedsiębiorstwa i ich ocena;
 2. Rola analizy cash folw w ocenie zdolności kredytowej klientów banku:
 • dla kredytów inwestycyjnych (w tym udzielanych dla SPV „pod projekt”),
 • dla innych produktów średnio- i długoterminowych, obarczonych ryzykiem kredytowym.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.