Data rozpoczęcia szkolenia:

25.05.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

BRAK MIEJSC na szkoleniu!!! Kolejny termin w przygotowaniu.

Trudna sytuacja spowodowana stanem epidemii wywołuje niepewność, co do możliwości zorganizowania Zebrania Przedstawicieli / Walnego Zgromadzenia w terminie i w sposób  zgodny z przepisami prawa oraz przepisami wydanymi w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Bez względu na termin możliwego zorganizowania ZP/WZ Bank Spółdzielczy musi przygotować odpowiednią dokumentację, która będzie stanowić przedmiot obrad organu stanowiącego.

Cele i korzyści ze szkolenia: Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie przygotowania informacji i dokumentów będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli / Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej przed ZP/WZ oraz Komitetu Audytu przed tym posiedzeniem. Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 1. Wie, jakie nastąpiły zmiany w przepisach prawa mające wpływ na obrady ZP/WZ;
 2. Potrafi przygotować informacje w zakresie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej
  (w zależności czy są to ZP wyborcze czy nie);
 3. Potrafi przygotować materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu przed ZP/WZ.
 4. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma w formie elektronicznych przykłady dokumentów:
  1. Program posiedzenia ZP/ WZ, Rady Nadzorczej KA,
  2. Przykład sprawozdania Zarządu,
  3. Przykład sprawozdania Rady Nadzorczej,
  4. Przykłady notatek z oceny odpowiedniości,
  5. Zmiany w Polityce zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej,
  6. Zmiany w Polityce stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i w Oświadczeniu Zarządu w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
  7. Zmiany w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.

Korzyści ze szkolenia:

• Uczestnik szkolenia zapozna się z zadaniami ZP/WZ;
• Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacja zmian w przepisach prawa, mających wpływ na informacje przedkładane pod obrady ZP/WZ;
• Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania informacji podlegających pod obrady ZP/WZ,
• Otrzyma informacje, jaki powinien program i zakres posiedzenia Rady Nadzorczej przed ZP/ WZ,
• Zapozna się z porządkiem obrad Komitetu Audytu przed posiedzeniem Rady Nadzorczej zatwierdzającej materiały na ZP.

ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, działu organizacyjnego, osób odpowiedzialnych za obsługę organów statutowych, oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

Trener: Renata Szostak:  Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego,  wieloletni praktyk bankowy (Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA), Bank Zachodni – WBK) z czego 13 lat w Banku Polskiej Spółdzielczości (wcześniej GBPZ S.A. we Wrocławiu), były pracownik Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.

Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie, Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie szkolenia pracowników KNF (min. zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych) oraz Szkoły Bankowej w Sandomierzu, trener z zakresu nowoczesnych technik aktywnej sprzedaży oraz z zakresu ryzyka bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych.

CENA: 95 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach od 9:30 do 14.00 (trzy bloki po 1.5 godz.)

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Identyfikacja zadań ZP/WZ na podstawie przepisów prawa oraz statutów wzorcowych dla banków spółdzielczych.
 2. Opracowanie programu ZP/WZ na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 1. z uwzględnieniem wyborów do Rady Nadzorczej.
 3. Program posiedzenia Komitetu Audytu przed ZP/ WZ.
 4. Program posiedzenia Rady Nadzorczej przed ZP/ WZ, z uwzględnieniem opinii Komitetu Audytu o którym mowa w pkt 3.
 5. Zasady sporządzania sprawozdania zarządu z działalności Banku.
 6. Zakres informacji objętych sprawozdaniem rady nadzorczej.
 7. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego:
  1. Zmiany w polityce stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
  2. Ocena przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego.
 8. Ocena realizacji Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na ryzyko Banku.
 9. Ocena odpowiedniości:
  1. indywidualna członków Rady Nadzorczej
  2. ocena kolegialna Rady Nadzorczej z uwzględnieniem Polityki różnorodności.
 10. Zmiany w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
 11. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com lub  adres mailowy:
   Webinary FRBS no-reply@clickmeeting.com z którego wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.