Data rozpoczęcia szkolenia:

14.12.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Zgodnie z Systemem Informacji Zarządczej banki mają obowiązek przeprowadzania okresowego przeglądu zarządczego procedur. Coraz więcej przepisów zewnętrznych wymaga przeprowadzania takich przeglądów.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zebranie w całość procesu przeglądów zarządczych procedur w banku spółdzielczym oraz wspólne przygotowanie notatek z ww. przeglądów..

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacja zmian przepisów zewnętrznych wymagających wprowadzenia do procedur wewnętrznych banku spółdzielczego.
 • Szkolenie obejmuje przegląd istotności ryzyka z uwzględnieniem zmian przepisów, definicji ryzyka i ich wpływu na adekwatność kapitałową oraz kulturę ryzyka.
 • Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do weryfikacji organizacji zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem trzech poziomów zarządzania.
 • Wspólnie zostanie dokonana weryfikacja limitów pod kątem zgodności z limitami strategicznymi.
 • Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia przykłady:
 1. Strategii zarządzania ryzykiem, uwzględniającej zapisy wynikające między innymi z Rekomendacji S,
 2. Instrukcji oceny adekwatności kapitałowej,
 3. Instrukcji zarządzania ryzykiem kredytowym (w tym DEK, EKZH i koncentracji),
 4. Regulaminu organizacyjnego,
 5. Regulaminu działania Zarządu,
 6. Notatek z przeglądu ww. procedur oraz z przeglądów procedur w zakresie zarządzania ryzykami, polityki wynagradzania itp.

ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, pracowników komórki ds. zarządzania ryzykiem, komórki ds. zgodności, audytorów wewnętrznych, pracowników, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 280 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Identyfikacja zmian przepisów zewnętrznych oraz ich wzajemnych powiązań, mających wpływ na okresowy przegląd zarządczy.
 2. Organizacja przeglądów zarządczych procedur, w tym rola:
  1. Komórki ds. zgodności,
  2. Komórki ds. ryzyka,
  3. Komórki organizacyjno – kadrowej,
  4. Zarządu i Rady Nadzorczej.
 3. Przegląd istotności rodzajów ryzyka występujących w banku spółdzielczym z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia MFFiPR z dnia 08.06.2021r. oraz Metodyki BION.
 4. Weryfikacja limitów:
  1. Apetyt na ryzyko,
  2. Limit strategiczny,
  3. Limity szczegółowe, w tym limit ESG,
  4. Limity związane z Rekomendacją S.
 5. Zasady weryfikacji przyjętych założeń testów warunków skrajnych,
 6. Rola Komórki ds. ryzyka oraz komórek biznesowych na podstawie zapisów Rekomendacji Z KNF.
 7. Zmiany w Instrukcji / Zasadach zarządzania ryzykiem kredytowym z uwzględnieniem Rekomendacji S.
 8. Walidacja metodyk oceny zdolności kredytowej klientów detalicznych z uwzględnieniem oceny zdolności kredytowej przy udzielaniu detalicznych EKZH.
 9. Przegląd Strategii zarządzania ryzykiem:
  1. Zapisy wymagane przez Rekomendację S,
  2. Strategia w obszarze zarządzania ryzykiem stopy procentowej,
 10. Przegląd zarządczy struktury organizacyjnej z uwzględnieniem Wytycznych EBA/GL/2022/05 w sprawie compliance AML.
 11. Weryfikacja:
  1. Regulaminu organizacyjnego,
  2. Regulaminu działania Zarządu.
 12. Przegląd Polityki wynagradzania, weryfikacja wskaźnika wynagrodzeń.
 13. Weryfikacja Polityki unikania konfliktu interesów, etyki bankowej.
 14. Przegląd anonimowego systemu informowania o naruszeniach przepisów prawa, procedur wewnętrznych oraz przyjętych standardów postępowania – standardów etycznych.
 15. Weryfikacja regulacji w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym.
 16. Uzupełnienie Systemu Informacji Zarządczej.
 17. Harmonogram wdrażania zmian przepisów.
 18. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.