Data rozpoczęcia szkolenia:

05.10.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Upływ czas może mieć i często ma istotne znaczenie dla interesów wierzyciela i możliwości ich przymusowej realizacji. W tym zakresie najważniejsza jest instytucja przedawnienia i terminów zawitych. Ustawą z 13 kwietnia 2018 roku zostały istotnie zmodyfikowane przepisy o przedawnieniu, w tym nastąpiło skrócenie niektórych okresów przedawnienia. Ustawa ta zawiera przepisy przejściowe regulujące jej wpływ na już rozpoczęty bieg okresu przedawnienia. Przedawnienie nabiera szczególnego znaczenia w relacjach z konsumentami, gdyż jest ono uwzględniane przez sądy z urzędu.

Praktyka prawnicza wskazuje na występowanie szeregu błędów po stronie wierzycieli bankowych, które skutkują przedawnienia ich roszczeń, a w związku z tym utratą możliwości odzyskania wierzytelności. Błędy te występują na różnych etapach życia wierzytelności. Instytucja przedawnienia posiada bogate orzecznictwo sądowe, którego poznanie pozwala na uniknięcie tych błędów.

Szkolenie oparte jest na przykładach z praktyki prawniczej prowadzącego oraz sprawach sądowych, rozpatrujących najbardziej istotne zagadnienia z zakresu przedawnienia roszczeń bankowych.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy o przedawnieniach oraz terminach zawitych, w zakresie niezbędnym w działalności bankowej i w zakresie roszczeń powstałych w ramach tej działalności. Wiedza ta ma ograniczyć ryzyko nastąpienia przedawnienia, a także zapobiec negatywnym skutkom jego wystąpienia.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Ze szkolenia uczestnik dowie się:

 • Kiedy zaczyna biec termin przedawnienia i ile wynosi dla poszczególnych roszczeń,
 • Jak liczyć termin przedawnienia, w szczególności rozpoczęty przed wejściem w życie nowelizacji,
 • Jakie czynności powodują przerwanie biegu terminu przedawnienia,
 • Jakie najczęściej błędy popełniają wierzyciele bankowi i jak się ich ustrzec,
 • Co zrobić jeżeli doszło do przedawnienia roszczenia.

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się realizacją zajęć sądowych i administracyjnych, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych banku oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: JACEK KWIECIEŃ – radca  prawny,  dyplomowany  pracownik  banku  w  ramach  programu standaryzacji  Związku  Banków  Polskich,  wykładowca  w  ramach  studiów  podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowych.

CENA: 260 zł/osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230 zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

1. Pojęcie przedawnienie roszczeń i jego skutki prawne.
2. Przedawnienie a termin zawity.
3. Ogólne omówienie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw i przepisów międzyczasowych
4. Terminy przedawnienia poszczególnych roszczeń bankowych
1. Roszczenia z umów kredytowych.
2. Roszczenia z umów depozytowych.
3. Roszczenia odsetkowe oraz o inne należności uboczne.
4. Roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem albo ugodą sądową.
5. Roszczenia wekslowe przeciwko wystawcy weksla i pozostałym dłużnikom wekslowym, uzupełnienia weksla po upływie terminu przedawnienia roszczenia podstawowego.
5. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia, w tym skutki uznania długu po upływie terminu przedawnienia.
6. Dobrowolna i przymusowa spłata długu przedawnionego.
7. Nieuwzględnienie upływu terminu przedawnienia roszczenia wobec konsumentów.
8. Badanie upływu terminu przedawnienia przez sądy i organy egzekucyjne.
9. Początek biegu terminu przedawnienia.
10. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia.
11. Przerwanie biegu terminu przedawnienia i jego skutki
1. Przerwanie biegu terminu przedawnienia poprzez czynność wierzyciela
2. Śmierć dłużnika a bieg terminu przedawnienia
3. Przerwanie biegu terminu przedawnienia poprzez uznanie roszczenia
4. Przerwanie biegu terminu przedawnienia poprzez wszczęcie mediacji
12. Wpływ zawarcia umowy ugody/ restrukturyzacji na przedawnienie, zakaz przedłużenia terminu przedawnienia.
13. Przedawnienie względem osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych.
14. Przedawnienie długu zabezpieczonego rzeczowo.
15. Wpływ ogłoszenia upadłości na bieg terminu przedawnienia.
16. Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na bieg terminu przedawnienia.
17. Czynności windykacyjne po upływie terminu przedawnienia.
18. Pytania uczestników szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .