Data rozpoczęcia szkolenia:

29.06.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Poza omówieniem kluczowych obowiązków instytucji obowiązanych związanych z procedurą stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, główny założeniem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmian w zakresie obowiązków instytucji obowiązanych wynikających z wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów tzw. Dyrektywy AML V.

 

W dniu 30 marca 2021r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

 Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Szkolenie w głównej mierze koncentruje się na zaprezentowaniu wprowadzanych zmian i ich skutkach dla instytucji obowiązanych. Ponadto, zasygnalizowane zostaną zmiany związane z wejściem w życie tzw. Dyrektywy AML VI.
 • W trakcie szkolenia zostaną omówione postanowienia ustawy w kontekście funkcjonowania banków spółdzielczych i wykonywania przez nie obowiązków wynikających z przepisów tejże ustawy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są pracownicy banków spółdzielczych, którzy w zakresie obowiązków pracy zobowiązani są do stosowania przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz pełniący obowiązki w komórkach do spraw bezpieczeństwa w bankach.

Trener: EWA DZIDO – radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym Banków Spółdzielczych. Mecenas Ewa Dzido współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. Doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Podmioty obowiązane do stosowania procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
1.1. Zmiany w zakresie katalogu instytucji obowiązanych.
1.2. Nowe rodzaje działalności regulowanej.
1.3. Konsekwencje prowadzenia działalności bez uzyskania wpisu do rejestru.
2. Nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
2.1. Metody identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości.
2.2. Sposoby weryfikacji tożsamości klienta nieobecnego.
2.3. Ustalanie beneficjenta rzeczywistego – kiedy obowiązkowe.
2.4. Okoliczności umożliwiające uznanie kadry kierowniczej za beneficjenta rzeczywistego.
2.5. Nowe obowiązki instytucji obowiązanej w zakresie stosowania CRBR.
2.6. Przypadki, w których instytucja obowiązana może odstąpić od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
2.7. Zasady ustalania osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.
2.8. Współpraca z klientami wysokiego ryzyka – rodzaje stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.
2.9. Okres przechowywania dokumentów związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego.
3. Procedura zgłaszania o naruszeniach.
3.1. Zakres naruszeń podlegających zgłoszeniu.
3.2. Obowiązek zapewnienia ochrony sygnaliście.
4. Ochrona danych osobowych w procesie AML i CFT.
5. Sankcje za naruszenie procedur AML/CFT.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.