Data rozpoczęcia szkolenia:

21.05.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

Zmiany w Polityce informacyjnej za 2019 r. wynikają między innymi z Wytycznych EBA (dotyczącym ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych, inwestycji finansowych itp.).

Banki powinny z jednej strony dbać o bezpieczeństwo informacji i o ich ochronę przed wypływem, a jednocześnie działać w sposób transparentny, tj. ujawniać informacje określone w przepisach zewnętrznych.

Celem niniejszego szkolenia jest przekazanie informacji na temat zmian w Polityce informacyjnej banków spółdzielczych i pomoc w przygotowaniu aktualnej Polityki informacyjnej za 2019 r.

Cele  szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie przygotowania informacji podlegających ujawnieniu. Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 1. Wie, jakie nastąpiły zmiany w Polityce informacyjnej za 20119r.;
 2. Potrafi przygotować informacje;
 3. Potrafi określić podział zadań w zakresie Polityki informacyjnej, z uwzględnieniem zapisów Matrycy funkcji kontroli;
 4. Potrafi przygotować notatki dla Zarządu w zakresie realizacji i kontroli Polityki informacyjnej.
 5. Po szkoleniu uczestnik otrzyma w formie elektronicznej:
 • Projekt zmienionej Polityki informacyjnej,
 • Schemat informacji podlegającej ujawnieniom na stronie internetowej, z uwzględnieniem zmian przepisów,
 • Zmienione oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego,
 • Karty do testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji polityki informacyjnej.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnik szkolenia zapozna się z zasadami, w tym organizacją sporządzania informacji podlegającej ujawnieniom;
 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacja zmian w Polityce informacyjnej i w zakresie ujawnianych informacji;
 • Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania informacji podlegającej ujawnieniom, ze szczególnym uwzględnieniem Wytycznych EBA w sprawie ekspozycji restrukturyzowanych i nieobsługiwanych,
 • Zapozna się z systemem kontroli Polityki informacyjnej

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, działu organizacyjnego, osób odpowiedzialnych za sporządzanie informacji objętych ujawnieniami oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

Trener: Renata Szostak:  Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego,  wieloletni praktyk bankowy (Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA), Bank Zachodni – WBK) z czego 13 lat w Banku Polskiej Spółdzielczości (wcześniej GBPZ S.A. we Wrocławiu), były pracownik Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.

Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie, Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie szkolenia pracowników KNF (min. zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych) oraz Szkoły Bankowej w Sandomierzu, trener z zakresu nowoczesnych technik aktywnej sprzedaży oraz z zakresu ryzyka bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych.

CENA: 95 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Podstawy prawne zarządzania ryzykiem braku zgodności;
 2. Opis zmian w Polityce informacyjnej,
 3. Klasyfikacja informacji pod kątem bezpieczeństwa na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 4. Definicja formy i miejsca publikacji informacji:
  1. Strona internetowa Banku,
  2. Miejsce wykonywania czynności,
  3. Inne miejsce wskazane w Polityce informacyjnej dla informacji przekazywanych w formie papierowej.
 5. Informacje ujawniane na podstawie ustawy Prawo bankowe, w tym informacje wymagane na stronie internetowej na podstawie art. 111a.
 6. Zakres informacji publikowanych na podstawie Rozporządzenia CRR w powiązaniu ze sprawozdaniem finansowym oraz art. 111a. ustawy Prawo bankowe.
 7. Informacje ujawniane na stronie internetowej Banku na podstawie Zasad ładu korporacyjnego- zmiana oświadczenia Zarządu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego,.
 8. Wykaz pozostałych informacji podlegających ujawnieniom (tj. Rekomendacje nadzorcze KNF, ustawa o BFG, Rozporządzenie MRiF, itp., Wytyczne EBA).
 9. Polityka informacyjna na podstawie RODO,
 10. Podział zadań i obowiązków w zakresie opracowania  i publikacji informacji.
 11. Kontrola wewnętrzna w zakresie Polityki informacyjnej
 12. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com lub  adres mailowy:
   Webinary FRBS no-reply@clickmeeting.com z którego wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.