Data rozpoczęcia szkolenia:

12.05.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie:

 • przepisów objętych „Tarczą antykryzysową” 1.0 i 2.0 mających znaczenie dla rozliczeń podatkowych banków spółdzielczych,
 • wybranych aktualnych interpretacji organów podatkowych mających znaczenia dla banków spółdzielczych, w szczególności dotyczących zagadnień związanych z kryzysem wywołanym
  COVID-19.

ADRESACI:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe BS, w tym w szczególności do pracowników działów finansowo-księgowych

TRENER: PIOTR PASSOWICZ – doradca podatkowy, wieloletnie doświadczenie w  firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym (m.in. Ernst & Young Sp. z o.o.). Doświadczony wykładowca, prowadził liczne szkolenia na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą oraz dla banków spółdzielczych. Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP „Lewiatan”, ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Członek International Fiscal Association (IFA). Uczestniczy w posiedzeniach komisji parlamentarnych dot. prawa podatkowego.

CENA: 190 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

„Tarcza antykryzysowa” – korzystanie z pomocy, zmiany w CIT i PIT

 1. wybrane formy pomocy dla przedsiębiorców w ramach „Tarczy antykryzysowej” 1.0 i 2.0, z których mogą skorzystać niektóre banki spółdzielcze, oraz skutki podatkowe skorzystania z pomocy
 2. odliczenie darowizn przekazanych na cele walki z COVID-19
 3. podwyższenie na lata 2020 i / lub 2021 limitów zwolnień podatkowych dla świadczeń o charakterze socjalnym (świadczenia z ZFŚS, zapomogi, dopłaty do wypoczynku), omówienie aktualnych interpretacji organów podatkowych dotyczących wybranych świadczeń na rzecz pracowników, emerytów i innych osób
 4. zmiany w zakresie „ulgi na złe długi” – wyłączenie obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania  przez dłużnika przy obliczaniu wysokości zaliczek na podatek
 5. przesunięcie terminów wykonania niektórych obowiązków ciążących na podatnikach (złożenie zeznań rocznych, sprawozdań finansowych, wpłaty zaliczek)
 6. możliwość rezygnacji w trakcie roku podatkowego 2020 z obliczania zaliczek na podatek wg metody „uproszczonej”
 7. uwzględnienie  straty za rok podatkowy 2020 r. w rozliczeniu za rok podatkowy 2019

„Tarcza antykryzysowa” – zmiany w VAT 

 1. przesunięcie obowiązku stosowania nowego pliku JPK_V7M (deklaracja wraz z ewidencją), nowe oznaczeń cyfrowych i literowych, które banki będą zobowiązane podawać w JPK_V7M,
 2. zmiana zasad nakładania kar w wysokości 500 zł za błędy w JPK
 3. przesunięcie terminu wprowadzenia „nowej matrycy stawek” w podatku VAT

„Tarcza antykryzysowa” – pozostałe zagadnienia podatkowe

 1. zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza „białej listy” (ZAW-NR) – czasowe wydłużenie terminu do 14 dni
 2. zasady przesyłania oświadczeń o popełnieniu czynu zabronionego („czynnego żalu”) drogą elektroniczną
 3. wydłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej
 4. przesunięcie terminu złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C) – także dla podatników, którzy nie są zobowiązani do sporządzania dokumentacji
 5. wydłużenie niektórych terminów związanych z raportowaniem schematów podatkowych (MDR)

Zagadnienia wynikające z aktualnych interpretacji

 1. dodatkowe wydatki ponoszone przez banki spółdzielcze w związku z epidemią COVID-19 – skutki podatkowe w CIT dla banku i w PIT dla pracowników banku (m. in. zakup środków do odkażania, maseczek, rękawiczek, urządzeń / oprogramowania do pracy zdalnej, wypłata pracownikowi ekwiwalentu za wykorzystywanie do pracy zdalnej własnego komputera, telefony, udostępnienie samochodu służbowego do jazd prywatnych)
 2. skutki podatkowe zmiany przepisów prawa upadłościowego umożliwiających ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez mikroprzedsiębiorcę
 3. skutki podatkowe umorzenia przez bank spółdzielczy zadłużenia klienta (odsetki, kapitał, inne zobowiązania klientów) w związku z epidemią COVID-19
 4. skutki przedawnienia wierzytelności banku spółdzielczego wobec klienta – aktualne stanowisko organów podatkowych i sądów
 5. wybrane zagadnienia kontrowersyjne związane obowiązku zapłaty na „białą listę” oraz zapłaty z zastosowaniem „mechanizmu podzielonej płatności”
 6. pozostałe aktualne zagadnienia

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com lub  adres mailowy:
   Webinary FRBS no-reply@clickmeeting.com z którego wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.