Data rozpoczęcia szkolenia:

24.06.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

10:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie podatku VAT;
 • w trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających rozliczania podatku

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

 ADRESACI: Księgowi, główni księgowi, pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

PROWADZĄCA: Mirela Chomont-Wolak – radca prawny, doradca podatkowy, absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko-księgowych, były pracownik organów administracji skarbowej. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, doświadczona trenerka i autorka szkoleń.

CENA: 290 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 260zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.00 – 15.00

CZĘŚĆ I: Faktury ustrukturyzowane: stosowanie systemu dobrowolnego w okresie styczeń 2022- 2024 oraz obowiązkowy KSeF w 2024r.

 1. Sprzedaż fakturowana – zasady dobrowolnego korzystania z KSeF obowiązujące od 2022 r.
 2. Najważniejsze pojęcia dotyczące KSeF:
  a) definicja faktury ustrukturyzowanej,
  b) numer systemowy nadany fakturze w KSeF a numer faktury,
  c) numer systemowy nadany fakturze w KSeF a ujęcie faktury JPK_V7,
  d) struktura numeru KSeF – dane zawarte w numerze KSeF,
  e) czy na fakturze ustrukturyzowanej (wystawionej w KSeF) przekazanej nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej należy umieścić nr systemowy nadany przez KSeF?
  f) dane obowiązkowe faktury zawarte w strukturze FA, a dane obowiązkowe faktury wynikające z przepisów ustawy o VAT,
  g) dodatkowe informacje w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur ustrukturyzowanych (np. dane odbiorcy),
  h) termin wystawienia faktury w świetle ustawy o VAT – czy KSeF coś zmienia?
 3. Zachęty do dobrowolnego korzystania z KSeF:
  a) brak konieczności zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności treści faktury,
  b) 40-dniowy zwrot VAT,
  c) brak obowiązku przekazania organom podatkowy faktur sprzedażowych w strukturze JPK_FA,
  d) brak konieczności przechowywania faktur przez podatnika,
  e) ułatwienia w zakresie korekt in minus.
 4. Krajowy System e-Faktur w praktyce:
  a) funkcje KSeF – dostępne operacje, przekazywane komunikaty, wystawiane i przechowywane dokumenty,
  b) narzędzia autoryzacyjne umożliwiające korzystanie z funkcji KSeF,
  c) rozpoczęcie korzystania z KSeF przez podatników VAT będących osobami fizycznymi,
  d) rozpoczęcie korzystania z KSeF przez podatników VAT innych niż osoby fizyczne,
  e) wyznaczenie „administratora” w KSeF,
  f) narzędzia służące autoryzowaniu operacji w KSeF,
  g) token jako skuteczne narzędzie do automatyzacji procesów w KSeF,
  h) sposób nadawania uprawnień w KSeF podmiotom niebędącym osobami fizycznymi,
  i) sposób nadawania uprawnień w KSeF osobom fizycznym,
  j) korzystanie z KSeF przez podmioty nie będące polskimi podatnikami VAT.
 5. Funkcja kontrolna KSeF – kontrola faktur przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.
 6. Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF:
  a) proces wystawiania faktur w KSeF,
  b) przygotowanie danych faktury,
  c) przesłanie faktury do KSeF,
  d) autoryzacja wysyłki do KSeF,
  e) weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
  f) informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury).
 7. Określenie daty wystawienia faktury w KSeF:
  a) data wystawienia faktury w KSeF a data powstania obowiązku podatkowego,
  b) data wystawienia faktury w KSeF a kurs waluty.
 8. Brak akceptacji nabywcy na otrzymanie faktury w KSeF a możliwość jej wystawiania w KSeF – sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej w okresie dobrowolnego korzystania z KSeF.
 9. Określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej w KSeF:
  a) otrzymanie faktury ustrukturyzowanej w KSeF,
  b) otrzymanie faktury ustrukturyzowanej poza KSeF w formie papierowej lub elektronicznej,
  c) sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF,
  d) dostęp do faktur ustrukturyzowanych otrzymanych w KSeF.
 10. Możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).
 11. Inne zagadnienia związane z KSeF:
  a) czy możliwe jest wystawienie w KSeF duplikatu faktury?
  b) czy możliwe jest anulowanie faktury wystawionej w KSeF?
  c) czy możliwe jest przekazywanie w KSeF załączników do faktur ustrukturyzowanych?
  d) czy w KSeF można wystawiać dokumenty inne niż faktury?
  e) okres niedostępności KSeF a możliwość wystawiania faktur w okresie dobrowolności.
 12. Faktury zaliczkowe w KSeF:
  a) Specyficzny zakres danych w fakturze korygującej planowany od września 2023 r.
  b) Możliwość pominięcia faktury zaliczkowej w określonych przypadkach – planowane zmiany od września 2023 r. w zakresie faktur ustrukturyzowanych, papierowych oraz elektronicznych.
 13. Faktury do paragonów a KSeF.
 14. KSeF a samofakturowanie.
 15. Korygowanie faktur ustrukturyzowanych:
  a) czy można do faktury ustrukturyzowanej wystawić fakturę korygującą w tradycyjnej formie?
  b) czy do faktury ustrukturyzowanej nabywca może wystawić notę korygującą?
  c) planowana zmiana dotycząca korygowania faktur w KSeF od września 2023 r.
  d) korygowanie w KSeF faktur innych niż ustrukturyzowane (wystawionych wcześniej w formie elektronicznej lub papierowej) – czy to możliwe?
  e) specyficzne dane w fakturze korygującej wystawionej do faktury ustrukturyzowanej,
  f) moment dokonania korekty podatku należnego i naliczonego w przypadku korekt w formie ustrukturyzowanej do końca czerwca 2024 r.
 16. Zmiany dotyczące dokumentowania transakcji sprzedaży i zakupu planowane od 2024 (ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. – proces legislacyjny zakończony)
 17. Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF w 2024 r.
  a) generalny obowiązek wystawiania fakt wyłącznie w formie ustrukturyzowanej:
  • podatnicy VAT czynni – wcześniejszy obowiązek korzystania w KSeF,
  • podatnicy zwolnieni z VAT – późniejszy obowiązek korzystania w KSeF,
  • faktury dla kontrahentów zagranicznych – czy trzeba będzie wystawiać w KSeF?
  • faktury wystawiane dla konsumentów – czy będzie można wystawiać w KSeF?
  • faktury do paragonów a KSeF.
  b) sposób przekazania faktury wystawionej w KSeF w zależności od statusu nabywcy:
  • przekazanie faktur ustrukturyzowanych podatnikom zobowiązanym do korzystania z KSeF (czy oprócz przekazania faktury za pośrednictwem KSeF można przekazać również wydruk lub elektroniczny obraz faktury?),
  • przekazanie faktur ustrukturyzowanych podmiotom niezobowiązanym do korzystania z KSeF (np. kontrahenci zagraniczni, podmioty niebędące podatnikami VAT),
  • kod QR jako obowiązkowy element wydruku lub elektronicznego obrazu faktury ustrukturyzowanej.
  c) faktury, które nie muszą być wystawiania w KSeF:
  • faktury wystawiane przez podatników zagranicznych zarejestrowanych w Polsce dla potrzeb podatku VAT,
  • faktury generowane z kas fiskalnych – w okresie przejściowym do końca roku 2024,
  • paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone – w okresie przejściowym do końca roku 2024,
  • faktury za czynności wskazane w rozporządzeniu wykonawczym,
  • faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • faktury wystawione w okresie awarii KSeF,
  • faktury wystawione w okresie niedostępności KSeF,
  • faktury wystawiania w ramach OSS i IOSS,
  • z jakich faktur otrzymanych poza KSeF będzie można odliczyć VAT od lipca 2024 r.?
  d) moment wystawienia faktury w KSeF a kurs waluty – nowe możliwości w zastosowaniu kursu walutowego od lipca 2024 r.,
  e) możliwość wystawiania w KSeF faktur RR.
  f) sankcje za pominięcie KSeF od stycznia 2025 r.,
  g) Korygowanie faktur ustrukturyzowanych w okresie obowiązkowego KSeF:
  • korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
  • korygowanie faktur wystawionych poza KSeF wyłącznie w KSeF
 • likwidacja przepisów o notach korygujących,
  • korekty faktur poza KSeF – w jakich sytuacjach to będzie możliwe?
  • korekty in minus podatku należnego – jaki moment korekty podatku?
  – korekty in minus podatku naliczonego – jaki moment korekty podatku?
  h) nowe zastosowania numeru systemowego nadawanego fakturze przez KSeF:
  • numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze przelewy „split payment”,
  • numer systemowy nadany przez KSeF a zbiorcze przelewy „split payment”,
  • numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze lub zbiorcze przelewy „zwykłe” między podatnikami VAT czynnymi.
 1. Pozostałe zmiany:
  a) zmiana podstawowego terminu zwrotu VAT,
  b) zmiany w przepisach dotyczących wystawiania i korygowania faktur RR,
  c) KSeF a korzystanie z PEF.

CZĘŚĆ II: Podsumowanie zmiany w VAT w latach 2021-2023 r.

 1. Rozliczenia kwartalne VAT:
  a) Status Małego Podatnika – Podniesienie progu do 2 mln euro rocznie – VAT Slim 3,
  b) Rozliczenia kwartalne podatników stosujących estoński CIT – Polski Ład,
  c) Doprecyzowanie zasad składnia JPK_V7 przez podatników rozliczających się kwartalnie.
 2. Nowelizacja zasad korygowania rozliczeń VAT:
  a) doprecyzowanie zasad korygowania odwrotnych obciążeń – VAT Slim 2,
  b) zniesienie „szyku rozwartego” w przypadku korekt odwrotnych obciążeń – VAT Slim 2,
  c) nowe możliwości wyboru okresu rozliczeniowego dla korekty w przypadku skorzystania z odliczenia podatku naliczonego – VAT Slim 2,
  d) kurs waluty w przypadku korekty podstawy opodatkowania – VAT Slim 3,
  e) zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do nabywców nie będących podatnikami VAT),
  f) WDT – korekta rozliczenia w przypadku spóźnionego otrzymania dokumentów – VAT Slim 3,
  g) WNT – zniesienie obowiązku korekty odliczenia VAT w przypadku braku faktury WNT – VAT Slim 3,
  h) Import towarów – wprowadzenie możliwości korekty JPK w przypadku nie wykazania importu towarów w procedurze uroszczonej – VAT Slim 2.
 3. Zmiany w zasadach dokumentowania sprzedaży:
  a) zmiana treści faktur korygujących od 2022 r. – Pakiet KSeF,
  b) nowe możliwości wystawiania faktur korygujących w KSeF od września 2023 r. – Pakiet KSeF,
  c) zmiana treści faktur zaliczkowych od 2022 r. – Pakiet KSeF,
  d) możliwość pominięcia wystawienia faktury zaliczkowej w szczególnych przypadkach od września 2023 r. – Pakiet KSeF,
  e) nr KSeF w fakturze rozliczeniowej od września 2023 r. – Pakiet KSeF,
  f) doprecyzowanie zasad wystawiania faktur do paragonów od lipca 2023 r. – VAT Slim 3,
  g) brak konieczności drukowania raportów fiskalnych z kas on line oraz wirtualnych – VAT Slim 3,
  h) HUB paragonowy – nowe możliwości przekazywania paragonów w postaci elektronicznej od 15 września 2023 r. – VAT Slim 3,
  i) wydłużenie terminu wystawienia faktury przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki od 2022 r. – Pakiet KSeF,
  j) zmiana treści duplikatów faktur – Pakiet KSeF.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .