Data rozpoczęcia szkolenia:

16.07.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • usystematyzowanie wiedzy w zakresie outsourcingu na podstawie przepisów krajowych
 • zdobycie wiedzy w zakresie nowych wymogów dotyczących outsourcingu i sposobie ich implementacji w bankach

Korzyści ze szkolenia:

 • zdobycie praktycznej wiedzy na temat wymogów regulacyjnych w obszarze outsourcingu,
 • zdobycie praktycznej wiedzy na temat implementacji nowych wymogów w zakresie outsourcingu w regulacjach bankowych,
 • zdobycie praktycznej wiedzy na temat kwalifikacji umów pod kątem outsourcingu i krytyczności powierzanych funkcji oraz na temat wymogów związanych z zawarciem umowy w reżimie outsourcingu,
 • zdobycie praktycznej wiedzy na temat wymogów dokumentacyjnych i obowiązkowych analiz przeprowadzanych wobec podmiotów zewnętrznych,
 • zdobycie praktycznej wiedzy na temat obowiązków w zakresie monitorowania umów outsourcingu.

Adresaci szkolenia:

Członkowie Zarządu; Pracownicy komórek/stanowisk ds. ryzyka i analiz zajmujący się outsourcingiem, ryzykiem outsourcingu, zarządzający umowami zawieranymi przez bank.

Wymagania wstępne dla uczestników:

 • Ogólna znajomość przepisów zewnętrznych w zakresie outsourcingu, przede wszystkim Ustawy Prawo bankowe, Rekomendacji M, Rekomendacji D, Rekomendacji Z, Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu.
 • Ogólna znajomość procesu zarządzania outsourcingiem i ryzykiem outsourcingu.

TRENERZY:

ANNA TCHURZ – Dyrektor Biura Ryzyka Operacyjnego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., wieloletni praktyk bankowy, uczestniczący we wdrażaniu regulacji wewnętrznych i systemów wspierających proces zarządzania ryzykiem oraz opracowywaniu szkoleń e-learningowych. W ramach swoich obowiązków kształtuje metodykę i rozwija narzędzia w zakresie oceny ryzyka operacyjnego, ryzyka związanego z outsourcingiem, eliminuje luki wynikające ze zmienionych regulacji zewnętrznych, zarówno w procesie zarządzania ryzykiem jak i w procesie outsourcingu.

DOMINIKA BAJAKA – Ekspert ds. Ryzyka Outsourcingu w Banku Polskiej Spółdzielczości. Kilkuletni praktyk zajmujący się zarządzaniem outsourcingiem oraz ryzykiem związanym z outsourcingiem. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania regulacji bankowych z zakresu outsourcingu, zawierania umów outsourcingu oraz monitorowania umów outsourcingu i zarządzania ryzykiem wynikającym z outsourcingu.

CENA: 240 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Regulacje i interpretacje obowiązujące banki w zakresie outsourcingu i zakres ich stosowania.
 2. Stosowanie zasady proporcjonalności na podstawie Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu.
 3. Definicje i rodzaje outsourcingu oraz kwalifikacja powierzanych czynności na podstawie obowiązujących regulacji w zakresie outsourcingu.
 4. Identyfikacja funkcji krytycznych w oparciu o Wytyczne EBA w sprawie outsourcingu.
 5. Obowiązki Banku wobec KNF związane z outsourcingiem.
 6. Analizy związane z wyborem podmiotu zewnętrznego, który będzie świadczył usługi na rzecz Banku.
 7. Wymogi związane z zabezpieczeniem ciągłości działania procesów powierzonych na podstawie outsourcingu.
 8. Wymagania związane z zawarciem umowy outsourcingu.
 9. Obowiązki Banku po zawarciu umowy outsourcingu, w tym zasady monitorowania.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.