Data rozpoczęcia szkolenia:

07.05.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • omówienie wybranych zagadnień związanych z rozliczaniem VAT, CIT, PCC i podatku
  od nieruchomości w bankach spółdzielczych, w związku z nabyciem, eksploatacją i sprzedaż rzeczowych składników majątku z uwzględnieniem aktualnych przepisów. oraz interpretacji organów podatkowych,
 • udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia zadane na czacie, dotyczące zagadnień będących przedmiotem szkolenia oraz innych aktualnych zagadnień podatkowych.

Korzyści ze szkolenia:

 • Program szkolenia został opracowany w oparciu o bogate doświadczenie wykładowcy, który od lat prowadzi szkolenia podatkowe dla banków spółdzielczych oraz świadczy na ich rzecz usługi doradztwa podatkowego.

W związku z zaplanowaną w punkcie 5 sesją pytań i odpowiedzi zachęcamy do wcześniejszego (jeszcze przed szkoleniem) przygotowania pytań, by w trakcie szkolenia wkopiować je w pole czatu. Przyspieszy to sposób komunikacji oraz zwiększy ilość zadanych pytań, co z pewnością wzbogaci szkolenie o rozwiązanie problemów podatkowych z Państwa codziennej pracy.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe banków spółdzielczych, w tym w szczególności do pracowników działów finansowo-księgowych.

Trener: PIOTR PASSOWICZ – doradca podatkowy, wieloletnie doświadczenie w  firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym (m.in. Ernst & Young Sp. z o.o.). Doświadczony wykładowca, prowadził liczne szkolenia na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą oraz dla banków spółdzielczych. Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP „Lewiatan”, ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Członek International Fiscal Association (IFA). Uczestniczy w posiedzeniach komisji parlamentarnych dot. prawa podatkowego.

CENA: 220 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Nieruchomości w banku – wybrane zagadnienia podatkowe (VAT, CIT, PCC)

Sprzedaż przez bank nieruchomości własnych. Sprzedaż przez bank nieruchomości stanowiących aktywa do zbycia. Kiedy VAT wg stawki „ZW”, a kiedy 8% albo 23%. W którym momencie należy wykazać sprzedaż w JPK_V7M oraz jakie oznaczenia zastosować. Aktualne interpretacje dotyczące przesłanek zwolnienia z VAT nieruchomości zabudowanych od niezabudowanych; znaczenie ulepszeń nieruchomości dokonanych, sposobu wykorzystania nieruchomości („pierwsze zasiedlenie”). Kiedy bank ma obowiązek wystawić fakturę, a kiedy dokument wewnętrzny. Wielość nabywców – jak wystawić fakturę. Zaliczka otrzymana przez bank przed sprzedażą. Kiedy bank ma prawo odliczyć i odzyskać podatek VAT z faktury otrzymanej od dłużnika lub komornika w związku nabyciem nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości a współczynnik proporcji VAT. Budynek jako środek trwały w banku – aktualne interpretacje dotyczące ustalania wartości początkowej, stawki amortyzacji (w tym opcja podwyższania / obniżania stawek), momentu wpisania do ewidencji środków trwałych, rozliczenia nakładów na remont / modernizację. Ustalenie wysokości KUP w związku z przejęciem nieruchomości jako aktywa do zbycia w zamian za umorzenie zadłużenia klientowi. Kiedy nabywając nieruchomość bank jest zobowiązany zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

 1. Rzeczy ruchome w banku – wybrane zagadnienia podatkowe (VAT i CIT)

Sprzedaż przez bank składników ruchomego majątku własnego, np. samochodów służbowych, komputerów, telefonów, mebli, bankomatu. Sprzedaż przez bank rzeczy ruchomych przejętych od dłużnika jako aktywa do zbycia (np. pojazdy, maszyny rolnicze). Sprzedaż przez bank odpadów / rzeczy zużytych (np. zużyty sprzęt elektroniczny, złom, makulatura). Kiedy VAT wg stawki „ZW” a kiedy 23%. Kiedy bank ma obowiązek wystawić fakturę, a kiedy dokument wewnętrzny. Kiedy obowiązkowy MPP. W którym momencie należy wykazać sprzedaż w JPK_V7M oraz jakie kody GTU i inne oznaczenia należy przy tym podać (w tym planowane zmiany przepisów dot. niektórych oznaczeń, np. „MPP” i „TP”). Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT i CIT. Zagadnienia problemowe związane z rozpoznawaniem przychodu i KUP w CIT. Dopłata przez pracownika do ceny telefonu służbowego kupionego przez bank (czy bank powinien wykazać VAT 23%). „Towary wrażliwe”, których sprzedaż (nawet jednorazowa) na rzecz os. fizycznej powoduje konieczności nabycia i zainstalowania przez bank kasy fiskalnej. Ustalenie wysokości KUP w związku z przejęciem ruchomości jako aktywa do zbycia w zamian za umorzenie zadłużenia klientowi.

 1. Umowa najmu (bank jako wynajmujący lub najemca) – wybrane zagadnienia podatkowe (VAT i CIT)

Usługi wynajmu świadczone przez bank. W jakich przypadkach bank ma obowiązek wystawić fakturę. W jakim terminie bank ma obowiązek wystawić fakturę. W jakim terminie rozpoznawać obowiązek podatkowy z tytułu wynajmu w VAT (w którym miesiącu w JPK_V7M) oraz przychód w CIT. Stawki VAT dla usług wynajmu – kiedy „zw.”, 8% albo 23%. Refakturowanie na najemców „mediów” (woda, prąd, ciepło, gaz, śmieci) lub kosztów remontu / modernizacji– skutki w VAT (jaka stawka, w jakim miesiącu w JPK, kiedy i jak wystawić „refakturę”). Kaucja od najemcy – ujęcie w VAT i CIT. „Ulga na złe długi” w  przypadku zaległości w zapłacie przy wynajmie lokalu użytkowego. Kiedy bank może odliczać podatek naliczony VAT od wydatków dotyczących budynku banku przeznaczonego w całości lub części na wynajem. Nakłady ponoszone przez bank na lokal przeznaczony na wynajem. Odkupienie przez bank od najemcy nakładów na lokal poza zakończeniu umowy najmu. Umorzenie zaległego czynszu np. z powodu COVID-19 – czy korygować fakturę? Bezumowne korzystanie z lokalu – czy podlega VAT. Rozliczenie nakładów na lokal ponoszonych przez bank jako najemcę (kiedy inwestycja w obcym środku trwałym). Likwidacja inwestycji w obcym ŚT.

 1. Podatek od nieruchomości w banku – wybrane zagadnienia

Znaczenie dla banków spółdzielczych przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stawek podatku od nieruchomości dla budynków niewykorzystywanych faktycznie do działalności. Czy bank może stosować niższą stawkę podatku dla budynków stanowiących aktywa do zbycia? Nabycie / sprzedaż nieruchomości przez bank – kiedy powstaje / kończy się obowiązek podatkowy dla banku. Znaczenie stanu technicznego budynków dla wysokości podatku od nieruchomości. Nieruchomości, których budowa przed przejęciem przez bank nie została formalnie zakończona – kiedy podlegają opodatkowaniu. Aktualne wyroki i interpretacje dotyczące opodatkowania budynków i budowli podatkiem od nieruchomości – jak prawidłowo obliczyć powierzchnię użytkową, jak ustalić wartość budowli, obiekty, których objęcie podatkiem budzi kontrowersje.

 1. Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi  na  pytania  zadane  przez  uczestników  szkolenia  na  czacie,  dotyczące  zarówno  zagadnień wymienionych  powyżej,  jak  i  innych  aktualnych  zagadnień  podatkowych  w  bankach spółdzielczych.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.